STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RUINA ZAMKU W OTMĘCIE, WIDOK OD PÓŁNOCNEGO WSCHODUak wynika z nie do końca pew­nych źró­deł mu­ro­wa­ny za­mek o­bron­ny zbu­do­wa­ny zo­stał w XV stu­le­ciu z ini­cja­ty­wy ro­dzi­ny Strze­lów her­bu Ko­to­wicz, właś­ci­cie­li Ot­mę­tu w la­tach 1316-1514. Wznie­sio­no go na fun­da­men­tach star­szej wa­row­ni, za­pew­ne śre­dnio­wiecz­ne­go dwo­ru o­bron­ne­go, któ­re­go pow­sta­nie le­gen­dy przy­pi­su­ją ry­cer­skie­mu za­ko­no­wi tem­pla­riu­szy. W cza­sach no­wo­żyt­nych za­mek na­le­żał do wie­lu nie po­wią­za­nych ze so­bą ro­dzin śląs­kich i był wie­lo­krot­nie prze­bu­do­wy­wa­ny. W ro­ku 1514 od Strze­lów ku­pił go Łu­kasz Buch­ta her­bu O­dro­wąż, a po nim ma­jąt­kiem za­rzą­dzał naj­star­szy z je­go sy­nów Jo­achim Buch­ta Bi­lic­ki. Za cza­sów tych dwoj­ga właś­ci­cie­li gmach prze­bu­do­wa­no na styl re­ne­san­so­wy.


ZAMEK I KOŚCIÓŁ W OTMĘCIE NA RYCINIE F.B.WEHRNERA, Topographia Seu Compendium Silesiae 1744-68

Łukasz Buchta szczy­cił się her­bem Odro­wąż, jed­nym z naj­zna­mie­nit­szych w daw­nej Pol­sce. Herb ten po­cho­dził pra­wdo­po­do­bnie z te­re­nu Mo­raw, gdzie u­ży­wa­no go już w X stu­le­ciu. W Pol­sce za­czę­to po­słu­gi­wać się nim po ro­ku 1300; łącz­nie zna­kiem O­dro­wąż le­gi­ty­mo­wa­ło się 207 li­nii ro­dów szla­chec­kich. Pol­ski ge­ne­alog Kas­per Nie­sie­cki w XVIII-wiecz­nym her­bia­rzu w ten oto spo­sób wy­ja­śnił po­cho­dze­nie tej insy­gnii: Mąż je­den sła­wny w Mo­ra­wie, w cu­dzej zie­mi z po­ga­ny o sztu­kę strze­lał z łu­ku po­tem z ni­mi za pa­sy cho­dził i dziw­nych sztuk ry­cer­skich ze so­bą pró­bo­wa­li. On po­ga­nin wi­dząc, że nań szczę­ścia z mo­cy nic miał, przed mo­nar­chą kra­iny onej zna­jąc ła­skę pań­ską; dla te­go że mu się z każ­dym nie­przy­ja­cie­lem for­tun­nie w po­trze­bach zda­rza­ło, chcąc nad onym gó­rę trzy­mać, o szczud­łki z nim przed ce­sa­rzem czy­nić chciał. On z gnie­wu u­chwy­cił go za gę­bę któ­ra mu z wą­sem o­der­waw­szy, na strza­łę wet­knął i uka­zał pa­nu, któ­ry wzgar­dziw­szy o­nym o­szpe­co­nym po­ga­ni­nem, dał te­mu za wie­czny u­po­mi­nek o­nej je­go zwierz­chnoś­ci nad nim strza­łę po­przez wąs prze­wle­czo­ną i na­zwał go O­drzy­wąs, aż per cor­rup­tio­nem ser­mo­nis [przez ska­że­nie mo­wy wy­ma­wia­ją] Odro­wąż po ten wiek.RUINY ZAMKU I WIEŻA KOSCIELNA NA POCZTÓWCE Z LAT 20. XX WIEKU


1603 roku zmarł Jerzy Buchta, osta­tni męs­ki po­to­mek właś­ci­cie­li Ot­mę­tu. Wdo­wa po nim Ju­dy­ta Czet­tritz wy­szła po­now­nie za mąż za Mo­ry­ca von Ro­eden z Krap­ko­wic i wkró­tce po­tem sprze­da­ła sta­ry za­mek, któ­ry od­tąd ni­czym nie­chcia­ny pre­zent wę­dro­wał z rąk do rąk. Na­le­żał on mię­dzy in­ny­mi do hra­bie­go von Puec­kler, ro­dzi­ny Thu­nów, La­risch­ów, Op­per­dor­fów i Mar­ti­nich. Czę­ste zmia­ny wła­snoś­cio­we naj­wy­raź­niej mu nie słu­ży­ły, o czym świad­czy fakt, że już w pier­wszej po­ło­wie XVIII wie­ku wy­ko­rzy­sta­no ma­te­riał bu­dow­la­ny po­cho­dzą­cy z je­go mu­rów na po­trze­by re­mon­tu u­sy­tu­o­wa­ne­go po są­siedz­ku koś­cio­ła. Częś­cio­wej roz­biór­ce to­wa­rzy­szy­ła o­pie­wa­ją­ca na kwo­tę 2,400 ta­la­rów tran­sak­cja ku­pna-sprze­da­ży mię­dzy Ma­gda­le­ną von La­risch a pa­ra­fią w Ot­mę­cie, do­ty­czą­ca wie­ży zam­ko­wej, któ­rą włą­czo­no w ob­ręb za­bu­do­wy koś­ciel­nej. Po­stę­pu­ją­ca de­gra­da­cja zam­ku wpły­nę­ła na de­cy­zję o je­go o­pusz­cze­niu, co na­stą­pi­ło na po­cząt­ku XIX wie­ku.RUINA NA FOTOGRAFIACH Z 1929 ROKUNazwa osady ry­bac­kiej Ot­męt po­cho­dzi od wy­ra­zu od­męt o­kreś­la­ją­ce­go ot­chłań, głę­bo­ką, wzbu­rzo­ną wo­dę. W 1223 wieś wzmian­ko­wa­na by­ła jako Oc­nant, a w ro­ku 1302 – za­pi­sa­na zo­sta­ła jej zniem­czo­na wer­sja Oth­mant.FOTOGRAFIA Z LAT 30. XX WIEKUamek nie był nigdy prze­dmio­tem ba­dań te­re­no­wych, dla­te­go nie­wie­le wia­domo dziś na te­mat jego wy­glą­du i ukła­du prze­strzen­ne­go. Praw­do­po­do­bnie by­ło to za­ło­że­nie skła­da­ją­ce się z mu­rów o­bron­nych wznie­sio­nych na pla­nie nie­re­gu­lar­ne­go wie­lo­bo­ku, z jed­no­pięt­ro­wym do­mem głów­nym sto­ją­cym przy mu­rze pół­noc­nym, z dru­gim bu­dyn­kiem po­łud­nio­wym i z wie­żą bra­mną wkom­po­no­wa­ną w po­łud­nio­wo-wscho­dni na­roż­nik li­ni u­moc­nień. Wa­lo­ry o­bron­ne zam­ku pod­kre­śla­ła zbu­do­wa­na w XVI wie­ku wy­su­nię­ta w kie­run­ku za­chod­nim, otwar­ta na dzie­dzi­niec pół­o­krą­gła ba­ste­ja.PLAN KOŚCIOŁA I POZOSTAŁOŚCI ZAMKU WG KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE: 1. KOŚCIÓŁ pw. WNMP, 2. DZIEDZINIEC ZAMKOWYo cza­sów współ­czes­nych za­cho­wał się mur o­bron­ny z pół­ko­lis­tą ba­ste­ją, re­lik­ty bu­dyn­ków miesz­kal­nych i frag­men­ty wie­ży na­roż­nej. Ru­ina jest o­pusz­czo­na - praw­do­po­do­bnie sta­no­wi włas­ność szpi­ta­la lub ple­ba­ni, z któ­ry­mi są­sia­du­je. Te­ren zam­ku o­gro­dzo­no.


IMG BORDER=1 style=

FRAGMENT OBWAROWAŃ Z RUINĄ PÓŁNOCNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGOuina stoi na prawym brze­gu Odry w Ot­mę­cie, nie­gdyś sa­mo­dziel­nej o­sa­dzie, dziś dziel­ni­cy Krap­ko­wic. Ja­dąc od stro­ny mia­sta, oko­ło 600 met­rów za rze­ką skrę­ca­my w le­wo w ul. Pias­tow­ską pro­wa­dzą­cą w kie­run­ku koś­cio­ła, za któ­rym kry­ją się po­zo­sta­łoś­ci zam­ku. Kil­ka­dzie­siąt me­trów da­lej na pół­noc przy ul. Ks. Fran­cisz­ka Du­szy po obu stro­nach dro­gi znaj­du­ją się dwa du­że par­kin­gi. Naj­bliż­sza sta­cja ko­le­jo­wa mie­ści się w od­da­lo­nym o 5 km Go­go­li­nie.
IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZACHODNIA CZĘŚĆ OBWODU WAROWNEGO Z BASTEJĄ POŁUDNIOWO-ZACHODNIĄ


W pobliżu:
Krapkowice - zamek szlachecki XVIIw., 3 km
Rogów Opolski - renesansowy zamek Rogoyskich XVI/XVIIw., 10 km
Głogówek - zamek Oppersdorffów XVIw., 20 km
Moszna - pałac eklektyczny (zwany zamkiem) XIXw., 21 km
Prószków - zamek szlachecki XVIw., 22 km
Chrzelice - zamek joannitów XIIIw., przebudowany, 26 km
Strzelce Opolskie - ruina zamku książąt piastowskich XIVw., 26 km
Kędzierzyn-Koźle - pozostałości zamku Piastów kozielskich XIVw., 25 km
Opole - pozostałości zamku książęcego XIIIw., 27 km
Opole Górka - relikty zamku książęcego XIVw., 27 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2014
fotografie: 2006
© Jacek Bednarek