*** ZAMEK KONRADÓW W GRZĘDACH (RELIKTY) ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

GRZĘDY

relikty zamku książęcego

POROŚNIĘTE TRAWĄ RELIKTY ZAMKU KSIĄŻĘCEGO

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

DOJAZD


Z

a­mek Grzę­dy, nie­kie­dy zwa­ny zam­kiem Kon­ra­dów, pow­stał być mo­że jesz­cze przed ro­kiem 1324 al­bo, co wy­da­je się bar­dziej wia­ry­god­ne, do­pie­ro w po­ło­wie XIV wie­ku, przy­pusz­czal­nie ja­ko fun­da­cja ksią­żę­ca Bol­ka II świd­nic­ko-ja­wor­skie­go. W 1364 prze­ka­za­ny zos­tał ro­dzi­nie von Hac­ken­born, a w 1374 wy­ku­pi­li go przed­sta­wi­cie­le ro­du Bol­cze. W okre­sie póź­niej­szym na­le­żał do do­me­ny Pu­ty z Czas­ta­lo­wic i Her­ma­na Czet­try­ca o­raz je­go po­tom­ków. Znisz­czo­na pod­czas wo­jen hu­syc­kich wa­row­nia zos­ta­ła os­ta­tecz­nie o­pusz­czo­na po 1466 ro­ku. Do koń­ca XIX wie­ku do­bra zam­ko­we trzy­ma­li Czet­try­co­wie, póź­niej von Zed­lit­zo­wie. W tym cza­sie ru­ina u­le­gła nie­mal cał­ko­wi­tej de­kom­ple­ta­cji słu­żąc właś­ci­cie­lom za ka­mie­nio­łom.RUINA NA FOTOGRAFII Z LAT 20. XX WIEKU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

DOJAZD


P

o­sa­do­wio­na na nie­wy­so­kim wzgó­rzu wa­row­nia sta­no­wi­ła za­ło­że­nie re­gu­lar­ne z mu­rem ob­ron­nym i fo­są, w któ­rym do­mi­nan­tę peł­ni­ła wie­ża miesz­kal­na. Do dziś za­cho­wał się ma­ło czy­tel­ny ob­rys w kształ­cie czwo­ro­bo­ku o wy­mia­rach 50x60 me­trów ze skrom­nym ka­mien­nym kop­cem - być mo­że roz­wa­lis­kiem wspom­nia­nej wie­ży.RELIKTY ZAMKU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

DOJAZD


R

uina znaj­du­je się w po­łud­nio­wej częś­ci wsi, na wschód od szo­sy pro­wa­dzą­cej do Mie­ro­szo­wa. Po­ło­żo­na jest ona na ła­god­nym wznie­sie­niu wśród pod­mok­łych łąk po­cię­tych cie­ka­mi wod­ny­mi i ro­wa­mi mel­io­ra­cyj­ny­mi. Jest to praw­do­po­dob­nie te­ren pry­wat­ny, ale dos­tęp do niej nie sta­no­wi więk­sze­go prob­le­mu. (m­apa zam­ków)ZACHOWANY FRAGMENT (PRZYPUSZCZALNIE) WIEŻY MIESZKALNEJ


W pobliżu:
Czarny Bór - ruina zamku książęcego z XIV w., 5 km
Kamienna Góra - ruina zamku z XVI w., 10 km
Wałbrzych - pozostałości zamku Nowy Dwór z XIV w., 13 km
Rybnica Leśna - ruina książęcego zamku Radosno, 15 km
Grzmiąca - relikty zamku książęcego Rogowiec z XIII w., 20 km
Wałbrzych - zamek Książ, 20 km
Wałbrzych - ruina zamku Stary Książ, 20 km
Cieszów - ruina książęcego zamku Cisy, 25 km


POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2003
© Jacek Bednarek