STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

CZARNY BÓR

relikty zamku Lubno (Liebenau)

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


UKRYTE W LESIE RELIKTY WIEŻY ZAMKU LUBNO


DZIEJE ZAMKU


M

u­ro­wa­ny za­mek przy­pusz­czal­nie wznie­sio­ny zo­stał w po­ło­wie XIV wie­ku z fun­da­cji księ­cia Bol­ka II świd­nic­ko-ja­wor­skiego. Nie­któ­rzy hi­sto­ry­cy uwa­ża­ją jed­nak, iż wład­ca ten jedynie o­de­brał go si­łą z rąk bli­żej nieznanych nam wła­ści­cie­li, być mo­że ry­ce­rzy ra­bu­siów al­bo lo­kal­nych feu­da­łów. Za­mek no­sił wte­dy naz­wę Lie­be­nau lub Cas­trum Schwarz­wal­dau. W 1364 ro­ku ksią­żę w po­dzię­ce za wier­ną służ­bę po­da­ro­wał wa­row­nię wraz z przy­le­głoś­cia­mi pię­ciu bra­ciom Ul­ri­cho­wi, Hein­ri­cho­wi, Han­so­wi, Frie­dri­cho­wi i Al­brech­to­wi von Hac­ke­born. W dru­giej po­ło­wie XIV stu­le­cia właś­ci­cie­lem ma­ją­tku zos­tał Nic­kel Bol­ze, a po nim Pu­ta Czas­te­lo­vic, któ­ry w 1369 sprze­dał go och­mis­trzo­wi dwo­ru księż­nej Ag­niesz­ki Her­man­no­wi von Czet­tritz. Po tra­gicz­nej śmier­ci Her­man­na na po­lu wal­ki za­mek po nim o­dzie­dzi­czył Ur­lich von Czet­tritz i wkró­tce sprze­dał Frit­sche von Land­skron. W pierw­szej po­ło­wie XV wie­ku wa­row­nia zna­laz­ła się w rę­kach hu­sy­tów. Przez­na­cze­nie zam­ku ja­ko sie­dzi­by wro­gie­go o­bo­zu sta­ło się przy­czy­ną je­go znisz­cze­nia przez woj­ska miesz­czan śląs­kich w 1437 pod­czas to­czo­nych na tym te­re­nie wo­jen re­li­gij­nych. Za­mek od­bu­do­wa­no, lecz z ko­lej­nych znisz­czeń, któ­re na­stą­pi­ły w 1509, już się nie pod­dźwig­nął. Je­den z póź­niej­szych właś­ci­cie­li Czar­ne­go Bo­ru, Georg von Czet­tritz, na prze­ło­mie XVI i XVII wie­ku zbu­do­wał w jej po­bli­żu re­ne­san­so­wy dwór, przek­ształ­co­ny póź­niej w ba­ro­ko­wy pa­łac. O­pusz­czo­na ru­i­na z cza­sem za­ros­ła, po­wo­li in­te­gru­jąc się z o­ta­cza­ją­cą ją przy­ro­dą.RUINA NA RYCINIE THEODORA BLATTERBAUERA Z 1885 ROKU (WYŻEJ) I KOLOROWANEJ POCZTÓWCE Z POCZĄTKU XX WIEKU


STAN OBECNY


Z

a­mek wy­bu­do­wa­no na pod­mok­łych te­re­nach w do­li­nie za­le­wo­wej po­to­ku Lesk. By­ło to praw­do­po­dob­nie re­gu­lar­ne za­ło­że­nie ty­pu kasz­te­lo­we­go z bu­dyn­ka­mi przy mu­rze za­chod­nim i pół­noc­nym o­raz z cy­lin­drycz­ną wie­żą os­tat­niej ob­ro­ny. Za­cho­wał się kwad­ra­to­wy na­syp ziem­ny o bo­ku 23 met­rów o­to­czo­ny dwie­ma fo­sa­mi prze­dzie­lo­ny­mi wa­łem z re­lik­ta­mi czwo­ro­bo­ku mu­rów ob­wo­do­wych, a tak­że u­miej­sco­wio­ny w po­łud­nio­wo­wschod­nim na­ro­żu daw­ne­go zam­ku du­ży frag­ment po­tęż­nej wie­ży, któ­rej o­bec­na wy­so­kość wy­no­si 12 met­rów. Ca­łe za­ło­że­nie jest dziś za­le­sio­ne i ze wzglę­du na pod­mo­kły te­ren mo­że być trud­no do­stę­pne.


PLAN SYTUACYJNY RUIN WEDŁUG P. RAJSKIEGO


POZOSTAŁOŚCI ŚREDNIOWIECZNEJ WIEŻY LIEBENAU, POCZTÓWKI Z LAT 1900-10


DOJAZD


R

u­i­na stoi w nie­wiel­kim las­ku na pół­noc od wsi, o­bok pa­ła­cu, w któ­rym ak­tu­al­nie mieś­ci się Zak­ład Lecz­nic­twa Od­wy­ko­we­go dla o­sób u­za­leż­nio­nych od al­ko­ho­lu. Au­to zos­ta­wić moż­na na grun­to­wej dro­dze pod la­sem. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)
LITERATURA


1. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
2. R. Łuczyński: Zamki, dwory i pałace w Sudetach, SWA 2008


POZOSTAŁOŚCI MURÓW ZAMKOWYCH (NA FOTOGRAFIACH SPRZED NIEMAL 20 LAT)


W pobliżu:
Kamienna Góra - ruina zamku z XVI w., ok. 7 km
Wałbrzych - zamek Książ, 15 km
Wałbrzych - ruina zamku Stary Książ z XVIII/XIX w., 15 km
Wałbrzych - relikty zamku Nowy Dwór z XIV w., 16 km
Cieszów - ruina zamku Cisy z XIV w., 20 km
Rybnica Leśna - ruina zamku Radosno z XIV w., 20 km


STRONA GŁÓWNA

tekst: 2002
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek