STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W ZŁOTORII - WIDOK Z DROGI PROWADZĄCEJ DO TORUNIAa­mek w Zło­to­rii zbu­do­wał w po­ło­wie XIV wie­ku Ka­zi­mierz Wiel­ki ja­ko jed­ną z twierdz bro­nią­cych pol­skiej gra­ni­cy z Państ­wem Krzy­ża­ckim. Po je­go śmier­ci wa­row­nia tra­fi­ła w rę­ce kró­lew­skie­go fa­wo­ry­ta, wnu­ka Ka­zi­mie­rza - Kaź­ka Słup­skie­go, a nie­dłu­go po­tem, w ro­ku 1373 na­je­chał ją i za­jął ksi­ążę gniew­kow­ski Wła­dys­ław Bia­ły - ko­lej­ny z pre­ten­den­tów do pol­skie­go tro­nu. Fa­wo­ry­zo­wa­ny przez Jan­ka z Czarn­ko­wa ksią­żę za­mek zdo­był nie si­łą, lecz pod­stę­pem. Poj­mał on bo­wiem ów­czes­ne­go bur­gra­bię Mi­ko­ła­ja Ru­mi­ka i wraz z wys­tra­szo­nym za­kład­ni­kiem spo­koj­nie prze­kro­czył bra­my kró­lew­skiej re­zy­den­cji. W ce­lu od­zys­ka­nia swej włas­noś­ci Kaź­ko wraz ze sta­ros­tą wiel­ko­pol­skim Sę­dzi­wo­jem z Szu­bi­na pod­jął w 1377 ro­ku sku­tecz­ną pró­bę od­bi­cia zam­ku, zmarł on jed­nak wkrót­ce w wy­ni­ku od­nie­sio­nych w bit­wie ran.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZŁOTORIA, RUINA ZAMKU


la­tach 1379-1392 Zło­to­rię ja­ko len­no trzy­mał Wła­dys­ław O­pol­czyk, któ­ry póź­niej sprze­dał ją Krzy­ża­kom za 50 ty­się­cy wę­gier­skich flo­re­nów. Do­pro­wa­dzi­ło to do konf­lik­tu mię­dzy u­po­mi­na­ją­cym się o swo­ją włas­ność kró­lem Wła­dys­ła­wem Ja­gieł­łą a wiel­kim mist­rzem Kon­ra­dem Wal­len­ro­dem. Po trwa­ją­cym kil­ka­naś­cie lat o­kre­sie wza­jem­nych pre­ten­sji i po­ty­czek za­koń­czo­nych po­ko­jem w Ra­ciąż­ku w 1404 ro­ku Zło­to­ria po­wró­ci­ła do Pol­ski, by pięć lat póź­niej po oś­mio­dnio­wym ob­lę­że­niu po­now­nie do­stać się w rę­ce krzy­żac­kie. W ro­ku 1411 na po­lach pod Zło­to­rią pod­pi­sa­no pierw­szy po­kój to­ruń­ski, na mo­cy któ­re­go za­mek znów stał się włas­noś­cią kró­les­twa - Krzy­ża­cy zos­ta­li wów­czas zo­bo­wią­za­ni do wy­pła­ce­nia e­kwi­wa­len­tu za je­go znisz­cze­nie. Za roz­bi­tą przez nich wa­row­nię Zyg­munt Luk­sem­bur­ski za­są­dził Pol­sce 15600 grzy­wien od­szko­do­wa­nia, czy­li o­ko­ło 2 kg sreb­ra za każ­dy metr kwa­dra­to­wy. Niem­cy wyz­na­czo­nej su­my jed­nak nie za­pła­ci­li i być mo­że dla­te­go o­biekt nig­dy nie po­wró­cił do daw­nej świet­noś­ci. Po dru­gim po­ko­ju to­ruń­skim, w wy­ni­ku któ­re­go gra­ni­ca z Za­ko­nem prze­su­nię­ta zos­ta­ła na pół­noc, twier­dza u­tra­ci­ła swe stra­te­gicz­ne zna­cze­nie. Zos­ta­ła o­pusz­czo­na i częś­cio­wo ro­ze­bra­na, a u­zys­ka­ne w ten spo­sób ceg­ły przez­na­czo­no na bu­do­wę koś­cio­ła w To­ru­niu. Os­ta­tecz­ne znisz­cze­nie przy­nios­ły jej woj­ny na­po­le­oń­skie. Cie­ka­wost­ką jest fakt, że w zna­nej wszyst­kim ro­da­kom po­wieś­ci Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza Krzy­ża­cy na zam­ku w Zło­to­rii zmar­ła mat­ka pięk­nej Da­nu­si, ra­nio­na wcześ­niej w wy­ni­ku zdra­dziec­kie­go na­pa­du Krzy­ża­ków na dwór księ­cia Ja­nu­sza Ma­zo­wiec­kie­go.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZŁOTORIA, RUINA ZAMKUe wzglę­dów stra­te­gicz­nych wa­row­nia sta­nę­ła na ni­zin­nym, za­­le­wo­wym ob­sza­rze w wid­łach dwóch rzek: Wi­sły i Drwę­cy. Wznie­sio­na zo­sta­ła z ce­gły w wąt­ku go­tyc­kim na pla­nie pro­sto­ką­ta o bo­kach 40x35 me­trów, u­sy­tu­o­wa­ne­go na o­si pół­noc-po­łud­nie. W środ­ku wzmoc­nio­nych skar­pa­mi ob­wa­ro­wań znaj­do­wał się bu­dy­nek miesz­kal­ny, jed­nak nie jest zna­na je­go do­kład­na lo­ka­li­za­cja. Od stro­ny po­łud­nio­wej przed li­co mu­rów wy­su­nię­ta by­ła czwo­ro­bocz­na wie­ża o dłu­goś­ci bo­ków nie prze­kra­cza­ją­cej 10 me­trów. Tuż o­bok niej od za­cho­du u­sy­tu­o­wa­no bra­mę wio­dą­cą na dzie­dzi­niec. Od pół­no­cy mieś­ci­ło się roz­le­głe pod­zam­cze, dziś już zu­peł­nie nie­wi­docz­ne.
PLAN RUIN ZAMKU WG BERNHARDA SCHMIDTAu­i­na zam­ku po­ło­żo­na jest na le­wym brze­gu Drwę­cy, tuż u jej uj­ścia do Wis­ły, o­ko­ło 10 ki­lo­me­trów od cen­trum To­ru­nia. Spod dwor­ca PKP To­ruń Mias­to kur­su­je tu­taj au­to­bus li­nii 23. A­by dos­tać się do zam­ku trze­ba wy­siąść al­bo w Kasz­czor­ku, i po prze­kro­cze­niu mos­tu skrę­cić w pra­wo, lub przy­sta­nek da­lej - w Zło­to­rii. W tym dru­gim przy­pad­ku na­le­ży wró­cić do koś­cio­ła, za któ­rym roz­cią­ga się po­le ze ścież­ką pro­wa­dzą­cą wprost do ru­in. Do cza­sów współ­czes­nych z wa­row­ni po­zo­sta­ły tyl­ko skrom­ne re­lik­ty: część wie­ży bram­nej, po­baz­gra­ne frag­men­ty mu­rów ob­wo­do­wych i za­sy­pa­ne już piw­ni­ce.
W pobliżu:
Toruń - ruina zamku komturów krzyżackich XIIIw., 10 km
Toruń - ruina królewskiego zamku Dybów XVw., 12 km
Mała Nieszawka - relikty zamku komturów krzyżackich XIVw., 16 km
Raciążek - ruina zamku biskupiego XIVw., 22 km
Kowalewo Pomorskie - pozostałości zamku komturów krzyżackich XIIIw., 27 km
Bierzgłowo - zamek komturów krzyżackich XIIIw., 30 kmIMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZŁOTORIA, RUINA ZAMKUSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2004
fotografie: 2004
© Jacek Bednarek