STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

WIEŻA RYCERSKA W ŻELAŹNIE, STAN W 2012 ROKUie­ża w Że­laź­nie zbu­do­wa­na zos­ta­ła przy­pusz­czal­nie u schył­ku XV wie­ku na te­re­nie ma­jąt­ku sę­dziow­skie­go. Jej fun­da­tor nie jest zna­ny, choć nie­kie­dy his­to­ry­cy wska­zu­ją tu­taj na pos­tać bur­gra­bie­go zam­ku kłodz­kie­go Ja­co­ba Stan­ke von Ko­ri­tau, od ro­ku 1485 właś­ci­cie­la lo­kal­nych dóbr. Nie­zna­na po­zo­sta­je rów­nież pier­wot­na funk­cja wie­ży: jed­ni ba­da­cze wi­dzą w niej śred­nio­wiec­zną straż­ni­cę, in­ni - ry­cer­ską sie­dzi­bę miesz­kal­ną. Nie bra­ku­je też gło­sów, że brak wi­docz­nych śla­dów o­kien to do­wód na to, iż po­cząt­ko­wo słu­ży­ła o­na je­dy­nie ce­lom gos­po­dar­czym ja­ko spich­lerz lub skład sło­du przy bro­wa­rze. Znisz­czo­na przez po­żar 22 paź­dzier­ni­ka 1646 pod­czas woj­ny trzy­dzies­to­let­niej, w nas­tęp­nym stu­le­ciu zos­ta­ła od­bu­do­wa­na z przez­na­cze­niem na funk­cje miesz­ka­nio­we. W 1966 wie­żę pod­da­no pracom re­mon­to­wo-kon­ser­wa­cyj­nym.


PANORAMA ŻELAZNA NA FOTOGRAFII Z LAT 30. XX WIEKU, WIEŻA NA LEWO OD KOŚCIOŁAu­dow­la u­sy­tu­o­wa­na zos­ta­ła na wzgó­rzu w pob­li­żu uj­ścia po­to­ku Piot­rów­ka do Bia­łej Lą­dec­kiej, ja­ko ka­mien­ny czte­ro­kon­dyg­na­cyj­ny gmach na pla­nie kwad­ra­tu o bo­ku o­ko­ło 7,4 met­ra (co czy­ni­ło ją jed­ną z najm­niej­szych na Dol­nym Śląs­ku), w la­tach póź­niej­szych o­tyn­ko­wa­ny i na­kry­ty siod­ło­wym da­chem. Po­dzia­ły wew­nątrz wie­ży są wtór­ne i po­cho­dzą z cza­sów XVIII-wiecz­nej prze­bu­do­wy, co wska­zu­je wy­ku­ta na nad­pro­żu por­ta­lu wej­ścio­we­go da­ta 1727. Jej pięt­ra miesz­czą oś­wiet­lo­ny szcze­li­no­wy­mi o­kien­ka­mi trakt ko­mu­ni­ka­cyj­ny z dra­bi­nias­ty­mi scho­da­mi o­raz od­dzie­lo­ne prze­pie­rze­niem i wy­po­sa­żo­ne w ok­na pros­to­kąt­ne sa­le miesz­kal­ne - po jed­nej na każ­dej kon­dyg­na­cji. Par­ter pier­wot­nie na­kry­ty był stro­pem na za­cho­wa­nych do dziś ka­mien­nych wspor­ni­kach. Śred­nio­wiecz­ny ro­do­wód re­pre­zen­tu­ją też po­zo­sta­łoś­ci wy­ku­sza la­try­no­we­go na pierw­szym pięt­rze, na­to­miast wąs­kie ot­wo­ry o­kien­ne, in­ter­pre­to­wa­ne ja­ko strzel­ni­ce lub ot­wo­ry wen­ty­la­cyj­ne, po­cho­dzą z ok­re­su póź­niej­sze­go.


ELEWACJA POŁUDNIOWA WIEŻY, ŹRÓDŁO: M.CHOROWSKA "REZYDENCJE ŚREDNIOWIECZNE NA ŚLĄSKU"ta­ra wie­ża znaj­du­je się o­bec­nie w rę­kach pry­wat­nych i nie jest u­do­stęp­nio­na do zwie­dza­nia. Stoi o­na jed­nak tuż przy dro­dze i moż­na po­dejść do niej bar­dzo blis­ko nie na­ru­sza­jąc praw włas­noś­ci. Nie­o­po­dal zach­wy­ca ko­lo­ro­wy koś­ció­łek św. Mar­ci­na.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

WIEŻA W 2003 ROKU - CZĘŚĆ ELEWACJI POKRYTA JEST JESZCZE STARYM TYNKIEM; PO PRAWEJ NA DOLE ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINAie­ża stoi po za­chod­niej stro­nie szo­sy pro­wa­dzą­cej z Kłodz­ka do Mię­dzy­le­sia, za rze­ką, nie­o­po­dal krzy­żów­ki, skąd od­bi­ja dro­ga na Lą­dek Zdrój. Do­jazd ko­mu­ni­ka­cją au­to­bu­so­wą z Kłodz­ka (kur­su­je częs­to). Przys­ta­nek znaj­du­je się przy wspom­nia­nym skrzy­żo­wa­niu, 200 met­rów od wie­ży. Sa­mo­chód za­par­ko­wać moż­na właś­ci­wie gdzie­kol­wiek. (ma­pa zam­ków)
1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

WIEŻA W ROKU 2003 (FOTOGRAFIA WYŻEJ) I OBECNIE, DZIŚ W JEJ BRYLE DOMINUJE DREWNIANY GANEK I HURDYCJE


W pobliżu:
Ołdrzychowice Kłodzkie - wieża mieszkalno-obronna XIVw., obecnie dwór, 5 km
Gorzanów - zamek XVIw., przebudowany, 8 km
Kłodzko - Twierdza Kłodzka, 8 km
Stara Łomnica - wieża mieszkalna XIV-XVIw., 10 km
Bystrzyca Kłodzka - wieża mieszkalno-obronna XIVw., przebudowana, 11 km
Szalejów Górny - kościół obronny św. Jerzego XIVw., ok. 13 km
Bardo Śląskie - relikty zamku książęcego XIVw., 18 km
Lądek Zdrój - ruina zamku Karpień XIVw., 20 km

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2005
fotografie: 2003, 2012
© Jacek Bednarek