STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

XVI-WIECZNA WIEŻA TO JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ PÓŻNOGOTYCKIEGO ZAMKUie zna­my hi­sto­rii po­cząt­ków za­mku żmi­grodz­kie­go. Wie­my je­dy­nie, że po raz pier­wszy wska­za­no go w źró­dłach pi­sa­nych w ro­ku 1296, ale praw­do­po­dob­nie wzmian­ka ta od­no­si­ła się jesz­cze do bu­do­wli o kon­struk­cji dre­wnia­nej. Z 1375 ro­ku po­cho­dzi in­for­ma­cja o cas­trum na­le­żą­cym w tym cza­sie do ksią­żąt o­leś­nic­kich. Po śmie­rci os­tat­nie­go Pia­sta o­leś­nic­kie­go Kon­ra­da Bia­łe­go w 1492 ro­ku mia­sto wraz z wa­row­nią prze­szło w po­sia­da­nie kró­la cze­skie­go Wła­dy­sła­wa Ja­giel­loń­czy­ka, któ­ry wkró­tce po­tem prze­ka­zał je nad­reń­skie­mu fe­u­da­ło­wi Zy­gmun­to­wi Kur­zba­cho­wi. Kurz­ba­cho­wie mie­szka­li w Żmi­gro­dzie do ro­ku 1592. Za cza­sów ko­lej­nych wła­ści­cie­li, ro­dzi­ny von Schaff­gotsch, za­mek był dwu­krot­nie nisz­czo­ny przez po­ża­ry, jed­nak od­bu­do­wa­no go i ufor­ty­fi­ko­wa­no w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi wów­czas w ar­chi­tek­tu­rze obron­nej tren­da­mi, dzię­ki cze­mu w okre­sie woj­ny trzy­dzies­to­let­niej przez dwa la­ta sku­tecz­nie o­pie­rał się a­ta­ku­ją­cym go woj­skom szwe­dzkim. W 1642 ro­ku zo­stał jed­nak zdo­by­ty i przez na­stęp­nych o­siem lat słu­żył Szwe­dom za ba­zę wy­pa­do­wą na Śląsk.ZAMEK W ŻMIGRODZIE NA RYCINACH F. B. WEHRNERA Z POŁOWY XVIII WIEKU, 'TOPOGRAPHIA SILESIAE' 1744-68


d po­ło­wy XVII wie­ku aż do ro­ku 1945 po­sia­dłość na­le­ża­ła do ro­du von Hat­zfeld. W la­tach 1655-57 ów­czes­ny wła­ści­ciel Żmi­gro­du Mel­chior von Hat­zfeld prze­bu­do­wał śre­dnio­wiecz­ną wa­row­nię na o­ka­za­ły ba­ro­ko­wy pa­łac. Po­wsta­nie ma­gna­ckiej re­zy­den­cji przy­czy­ni­ło się do usu­nię­cia sta­rszych bu­dyn­ków i ob­wa­ro­wań, z któ­rych za­cho­wa­no je­dy­nie wie­żę. W 1813 ro­ku go­ści­li w pa­ła­cu: car Ale­ksan­der I, król pru­ski Fry­de­ryk Wil­helm III o­raz po­sło­wie an­giel­scy i au­striac­cy, któ­rzy de­ba­to­wa­li tu­taj nad pla­nem osta­tecz­ne­go u­ni­ces­twie­nia po­tę­gi Na­po­le­o­na. Oka­za­ła re­zy­den­cja znisz­czo­na zo­sta­ła pod­czas dzia­łań wo­jen­nych w 1945 ro­ku i do dziś po­zo­sta­je w ru­inie. XX-wie­cznej kon­ser­wa­cji do­cze­ka­ła się je­dy­nie po­cho­dzą­ca ze sta­re­go za­mku wie­ża.


WIEŻA ZAMKOWA NA WIZERUNKU LEISNERA Z 1794 ROKU


LITOGRAFIA F. PAZELTA Z POŁOWY XIX STULECIAre­dnio­wiecz­ną wa­row­nię u­sy­tu­owa­no w miej­scu z na­tu­ry obron­nym, wśród ba­gien i ro­zle­wisk rze­ki Ba­ry­czy. By­ło to oto­czo­ne fo­są nie­re­gu­lar­ne za­ło­że­nie ze sto­ją­cą przy pół­no­cnym od­cin­ku mu­rów ba­sztą i bra­mą w czę­ści po­łu­dnio­wej. Ist­nie­ją­ca do dziś ka­mien­no-ce­gla­na wie­ża zbu­do­wa­na zo­sta­ła w ro­ku 1560 z ini­cja­ty­wy Wil­hel­ma von Kurz­ba­cha. By­ła to czte­ro­kon­dy­gna­cyj­na, czwo­ro­bo­czna bu­do­wla z krę­co­ną kla­tką scho­do­wą. W XIX wie­ku zli­kwi­do­wa­no po­kry­wa­ją­cy ją czte­ro­spa­do­wy dach, a w je­go miej­sce do­bu­do­wa­no gór­ne par­tie, oz­da­bia­jąc je ro­man­ty­cznym kre­ne­la­żem.PAŁAC NA POCZTÓWKACH Z OKRESU 1. WOJNY ŚWIATOWEJ
espół pa­ła­co­wo-zam­ko­wy po­ło­żo­ny jest w pół­no­cnej czę­ści mia­sta, w oto­cze­niu ma­lo­wni­cze­go sta­re­go pa­rku. Obok od­re­stau­ro­wa­nej wie­ży w je­go skład wcho­dzi ru­ina wspo­mnia­ne­go pa­ła­cu, któ­rą na po­czą­tku dru­giej de­ka­dy XXI wie­ku rów­nież pod­da­no re­wi­ta­li­za­cji. Z dwo­rca PKP do za­mku pro­wa­dzi ul. Ko­le­jo­wą, a na­stę­pnie – Po­znań­ską do­brze oz­na­ko­wa­ny szlak tu­ry­sty­czny - doj­ście zaj­mu­je o­ko­ło 25 mi­nut. Wstęp do pa­rku o­czy­wi­ście wo­lny. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

RUINA W TRAKCIE REWITALIZACJI, 2011W pobliżu:
Sułów - pozostałości zamku książęcego XIVw., 23 km
Wołów - zamek książęcy XIVw., przebudowany, 27 km
Milicz - ruina zamku książęcego XIV/XIXw., 31 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2002
fotografie: 2011
© Jacek Bednarek