STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W WOJNOWICACH, WIDOK OD POŁUDNIOWEG ZACHODUgrani­cach śre­dnio­wiecz­nej wsi Wo­no­wicz fun­kcjo­no­wa­ła w XIV wie­ku sie­dzi­ba ry­cer­ska, któ­rej za­ło­ży­cie­lem mógł być Jo­hann Skopp, otrzy­maw­szy wcze­śniej do­bra woj­no­wic­kie od ce­sa­rza Ka­ro­la V. W XV stu­le­ciu na­le­ża­ła do róż­nych ro­dzin ślą­skich, mię­dzy in­ny­mi von Schel­len­dorf o­raz von Kric­kov. Gdy w 1511 ro­ku zmarł bez­po­tom­nie os­tat­ni męs­ki przed­sta­wi­ciel dru­gie­go z wy­mie­nio­nych ro­dów, no­wym właś­ci­cie­lem fol­war­ku zo­stał ce­nio­ny przez współ­czes­nych po­e­ta Acha­tius Hau­nold. Dwa la­ta póź­niej sprze­dał on jed­nak Woj­no­wi­ce miesz­cza­ni­no­wi wro­cław­skie­mu Mi­ko­ła­jo­wi von Sche­bitz, któ­ry ro­ze­brał sta­re za­ło­że­nie i ro­zpo­czął bu­do­wę no­wej sie­dzi­by na mia­rę włas­nych am­bi­cji o­raz po­trzeb. Trwa­ją­ce 15 lat pra­ce przy wzno­sze­niu no­we­go zam­ku za­koń­czo­no w 1530 ro­ku, a kie­dy sie­dem lat póź­niej zmarł je­go fun­da­tor, do­bra woj­no­wic­kie prze­szły w rę­ce Lu­kre­cji Bo­ner, cór­ki le­ka­rza Se­bal­da Hu­be­ra i żo­ny Ja­ku­ba, przed­sta­wi­cie­la słyn­nej kra­kow­sko-wro­cław­skiej ro­dzi­ny ban­kie­rów. W la­tach 1545-60 Bo­ne­ro­wie prze­kształ­ci­li wa­row­nię w mod­ną re­ne­san­so­wą re­zy­den­cję.


ZAMEK NA RYSUNKU R. DRESCHERA Z 2. POŁOWY XIX WIEKU, NA OBRAZKU WIDOCZNY NIEISTNIEJĄCY JUŻ DREWNIANY MOST


WIDOK OD PÓŁNOCNEGO WSCHODU, DRZEWORYT Z 1886 ROKU


o śmier­ci Ja­ku­ba Bo­ne­ra w 1572 ro­ku pe­wne pra­ce na zam­ku pro­wa­dził ko­lej­ny mąż Lu­kre­cji, rad­ca Kró­lew­skiej Ślą­skiej Ko­mo­ry Fis­kal­nej i zie­mia­nin An­dre­as Her­twig. Wpra­wdzie w 1576 do­bra woj­no­wic­kie po­wró­ci­ły w rę­ce ro­dzi­ny von Sche­bitz, ale już szes­naś­cie lat póź­niej sy­no­wie Ja­ku­ba i Lu­kre­cji, Ja­kub o­raz Se­bald ku­pi­li za­mek od Fry­de­ry­ka von Sche­bitz. Póź­niej ma­ją­tek bar­dzo czę­sto zmie­niał wła­ści­cie­li, któ­rzy wy­wo­dzi­li się głó­wnie z miesz­czań­skich ro­dów śląs­kich. W la­tach 1601-1945 użyt­ko­wa­ły go m.in. ro­dzi­ny: von Bo­berg (1601-18), von Sa­uer­ma (1618-46), Ro­tel (1646-52), von Mu­drach (1652-1758), von Malt­zahn (1758-1825), von Ko­schem­bahr (1825-1831), Prie­se­muth (1831-1870), Weitz (1873-1892), Schnei­der (1892-1926), von John­ston (1926-40) i von Li­vo­nius (1940-45). Okres ten cha­rak­te­ry­zo­wał się względ­nym spo­ko­jem i nie­wiel­ką ak­tyw­noś­cią właś­ci­cie­li w kwe­stii zmian u­kła­du prze­strzen­ne­go zam­ku czy jeg­o wys­tro­ju, dzię­ki cze­mu na­rzu­co­na mu w XVI wie­ku re­ne­san­so­wa for­ma nie u­leg­ła is­tot­nym prze­kształ­ce­niom. Za­mek zos­tał jed­nak znisz­czo­ny w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Znisz­cze­nia te usu­nię­to pod­czas re­stau­ra­cji re­a­li­zo­wa­nej w la­tach 1961-84 przez no­we­go gos­po­da­rza, któ­rym po upań­stwo­wie­niu zo­sta­ło Sto­wa­rzy­sze­nie His­to­ry­ków Sztu­ki.


ZAMEK NA FOTOGRAFII Z OKOŁO 1910 ROKU


WIZERUNEK Z LAT 30. XX WIEKUezy­den­cja szla­che­cka w Woj­no­wi­cach na­le­ży do bar­dzo rzad­kich na te­re­nie współ­czes­nej Pol­ski przy­kła­dów na­wod­nych sie­dzib o­bron­nych, któ­re do dziś za­cho­wa­ły w za­sad­ni­czym kształ­cie swo­ją da­wną for­mę i pier­wot­ny układ prze­strzen­ny. Po­czą­tko­wo za­mek skła­dał się z trzech skrzy­deł, do któ­rych wkrót­ce do­bu­do­wa­no czwar­te, za­my­ka­ją­ce bar­dzo ma­ły, sym­bo­licz­ny wręcz dzie­dzi­niec. W ten spo­sób po­wsta­ło re­gu­lar­ne ce­gla­ne za­ło­że­nie o wy­mia­rach o­ko­ło 24x22 me­try, oto­czo­ne fo­są, z wja­zdem u­miesz­czo­nym od pół­no­cy. Skrzy­dło pół­no­cne jest trój­kon­dyg­na­cyj­ne, po­zo­sta­łe po­sia­da­ją po dwa pię­tra - wszy­stkie po­kry­te zo­sta­ły dwu­spa­do­wym da­chem wy­koń­czo­nym da­chów­ką. W po­ło­wie XVI stu­le­cia przy bra­mie wja­zdo­wej po­sta­wio­no smu­kłą wie­życz­kę (zwień­czo­ną kre­ne­la­żem w wie­ku XIX), a po­szcze­gól­ne skrzy­dła u­zys­ka­ły schod­ko­we szczy­ty z wo­lu­ta­mi. Oko­ło 1560 ro­ku dzie­dzi­niec we­wnęt­rzny wzbo­ga­co­no w przy­zie­miu o no­we, re­ne­san­so­we ar­ka­dy; w je­go ob­rę­bie po­sta­wio­no wów­czas stu­dnię z oz­dob­ną czwo­ro­bocz­ną cem­bro­wi­ną. W prze­cią­gu na­stęp­nych stu­le­ci ar­chi­tek­to­nicz­ny cha­rak­ter re­zy­den­cji po­zos­tał właś­ci­wie nie­na­ru­szo­ny. Z więk­szych in­we­sty­cji re­a­li­zo­wa­nych w tym cza­sie wy­róż­nić mo­żna wznie­sie­nie o­ko­ło 1650 ro­ku no­we­go por­ta­lu wej­ścio­we­go i za­stą­pie­nie w la­tach 60. XIX wie­ku dre­wnia­ne­go mo­stu wspar­tym na trzech ar­ka­dach mo­stem mu­ro­wa­nym.


WSPÓŁCZESNY PLAN ZAMKU W WOJNOWICACHpie­ku­nem zam­ku jest Ko­le­gium Eu­ro­py Wschod­niej im. Ja­na No­wa­ka-Je­zio­rań­skie­go, któ­re po otrzy­ma­niu go w da­rze z rąk Mi­nis­ter­stwa Skar­bu od 2014 ro­ku pro­wa­dzi tu­taj dzia­łal­ność sta­tu­to­wą. Oprócz biur fun­da­cji Ko­le­gium obiekt mie­ści tak­że re­stau­ra­cję i po­ko­je ho­te­lo­we. Obiekt spo­ra­dy­cznie u­dos­tęp­nia­ny jest rów­nież do zwie­dza­nia.


Zamek Wojnowice
ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
tel.: 792 083 527
e-mail: office(at)zamekwojnowice.com.plIMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

WIDOK ZAMKU OD PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO ZACHODU


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

FRAGMENT FASADY PÓŁNOCNEJ WIDZIANA Z MOSTU


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

SIEŃ ZAMKOWA, Z PRAWEJ RESTAURACJA


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

NA DRODZE PROWADZĄCEJ OD PÓŁNOCY W KIERUNKU MOSTU / DZIEDZINIECieś Woj­no­wi­ce le­ży oko­ło 20 km na pół­no­cny za­chód od cen­trum Wro­cła­wia. Jest ona usy­tu­o­wa­na nie­co na ubo­czu i w zwią­zku z tym bez­po­śre­dni do­jazd ko­mu­ni­ka­cją pu­blicz­ną pra­wdo­po­dob­nie nie jest mo­żli­wy. Po­cią­gi na tra­sie Wro­cław-Le­gni­ca za­trzy­mu­ją się na od­da­lo­nej o 3 km sta­cji Mro­zów. Do­jazd sa­mo­cho­dem z Wro­cła­wia tra­są 94 w kie­run­ku Lu­bi­na, na­stę­pnie po oko­ło 15 ki­lo­me­trach w mie­jsco­woś­ci Krę­pi­ce na­le­ży skrę­cić na pół­noc i kon­ty­nu­u­jąc ten kurs do­je­chać do Mro­zo­wa, a da­lej do Woj­no­wic. Pod zam­kiem dar­mo­wy par­king.
(ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)
1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
4. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
5. R. M. Łuczyński: Zamki i pałace Dolnego Śląska, OWPW 1997


IMG BORDER=1 style=

FASADA ZACHODNIA


W pobliżu:
Wrocław-Leśnica - barokowy zespół obronny XVIIw., 9 km
Źródła - kościół obronny późnoromański XIIIw., 9 km
Wrocław - zamki wrocławskie, 21 km
Smolec - pozostałości zamku XIVw., 24 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2002
fotografie: 2016
© Jacek Bednarek