STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

BIESTRZYKÓW

wieża mieszkalno-obronna

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


WIEŻA RYCERSKA W BIESTRZYKOWIE


HISTORIA


O

go­tyc­kiej wie­ży w Bie­strzy­ko­wie wie­my nie­ste­ty bar­dzo nie­wie­le. Bu­dow­la po­wsta­ła praw­do­po­dob­nie w XIV wie­ku, a w źró­dłach po raz pierw­szy wy­mie­nia­na jest w roku 1411. W śre­dnio­wie­czu na­le­ża­ła do ad­mi­ni­stra­to­ra dóbr ka­pi­tu­ły wro­cław­skiej. Po­cząt­ko­wo wie­ża po­sia­da­ła dwie kon­dy­gna­cje, do któ­rych w XVII stu­le­ciu do­bu­do­wa­no trze­cią, nie­co póź­niej do­sta­wia­jąc jesz­cze pię­tro­we skrzy­dło. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej wie­ża ule­gła de­wa­sta­cji. Z ruin w la­tach 90. ubie­głe­go wie­ku pod­niósł ją pry­wat­ny właś­ci­ciel, dzię­ki cze­mu od nie­daw­na znów świe­ci daw­nym blas­kiem.


WIDOK OD POŁUDNIA NA FOTOGRAFII Z LAT 30. XX WIEKU


ARCHITEKTURA


W

ie­ża zbu­do­wa­na zo­sta­ła z ka­mie­nia oraz ce­gły w wąt­ku go­tyc­kim, gę­sto prze­ty­ka­nym ozdob­ną zen­drów­ką (prze­pa­lo­na ce­gła). Jej dol­ną kon­dy­gna­cję sta­no­wi­ła skle­pio­na krzy­żo­wo piw­ni­ca, do­stęp­na od pół­no­cy tu­ne­lem mu­ro­wa­nej po­chyl­ni, co su­ge­ru­je jej prze­zna­cze­nie na ma­ga­zy­ny wina lub piwa. Par­ter praw­do­po­dob­nie prze­zna­czo­ny był na po­miesz­cze­nie urzę­do­we, a na kry­tym drew­nia­nym stro­pem pię­trze mie­ści­ła się świe­tli­ca - po­li­chro­mo­wa­na i ogrze­wa­na ko­min­kiem kom­na­ta miesz­kal­na oświe­tlo­na przez trzy du­że otwo­ry okien­ne. Wą­skie przej­ście w kur­ty­nie za­chod­niej pro­wa­dzi­ło na nie­ist­nie­ją­cy już dzi­siaj ga­nek hu­ry­dy­cjo­wy, umiesz­czo­ny po­wy­żej mu­rów pierw­sze­go pię­tra. Wej­ścia do przy­zie­mia oraz na pier­wsze pię­tro ulo­ko­wa­no w ścia­nie pół­noc­nej i osło­nię­to wą­ską, mu­ro­wa­ną przy­bu­dów­ką kry­ją­cą za­pew­ne scho­dy.ELEWACJA POŁUDNIOWA WG B.GUERQUINA, LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZNACZONO ZASIĘG MURÓW W XIV WIEKU


STAN OBECNY


W

ie­ża go­tyc­ka w Bies­trzy­ko­wie (obok Sie­dlę­ci­na i Że­laz­na) na­le­ży do gru­py naj­le­piej za­cho­wa­nych na Ślą­sku wie­żo­wych sie­dzib obron­nych. Znisz­czo­na po 1945 roku, za­cho­wa­ła peł­nej wy­so­ko­ści mury ma­gi­stral­ne z trze­ma śre­dnio­wiecz­ny­mi ostro­łu­ko­wy­mi okna­mi i skle­pie­nia. Po­ło­żo­na na te­re­nie daw­ne­go fol­war­ku i do dziś oto­czo­na frag­men­tem na­wod­nio­nej fosy bu­dow­la ak­tu­al­nie znaj­du­je się w rę­kach pry­wat­ne­go wła­ści­cie­la, któ­ry trosz­czy się o jej stan - po­kry­ta no­wym da­chem i wy­re­mon­to­wa­na czyn­nie mu słu­ży. Wie­ża stoi na gra­ni­cy wsi, na nie­wiel­kiej dział­ce i dzię­ki temu moż­na ją obej­rzeć z bli­ska nie na­ru­sza­jąc przy tym pry­wat­no­ści miesz­ka­ją­cych tu­taj osób.


FOTOGRAFIE PRZEDSTAWIAJĄCE STAN WIEŻY W LATACH 30. STULECIA I TUŻ PO WOJNIE (W RUINIE)


DOJAZD


D

o Bie­strzy­ko­wa moż­na je­chać sa­mo­cho­dem, ale moż­na również po­cią­giem (z Wro­cła­wia kie­ru­nek na Strze­lin) - trze­ba wów­czas wy­siąść we wsi Smar­dzów. Przy sta­cji roz­po­czy­na się wieś Żar­ni­ki Wro­cław­skie, któ­rą na­le­ży prze­ciąć kie­ru­jąc się na za­chód. Za wsią po le­wej stro­nie wi­dać Bie­strzy­ków i wzno­szą­cą się na jego krań­cu syl­we­tę sta­rej wie­ży. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa dol­no­śląs­kie­go)
LITERATURA


1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


WIEŻA W BIESTRZYKOWIE, STAN W 2002 ROKU


W pobliżu:
Wrocław - zamki wrocławskie, 8 km
Smolec - pozostałości zamku XIVw., 17 km
Wrocław Leśnica - zamek XV-XVIIIw., 22 km
Oława - zamek książęcy XIII-XVIIw., przebudowany, 23 km
Krobielowice - zamek XVIw., 26 km
STRONA GŁÓWNA

tekst: 2014
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek