STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI ZAMKU KLUCZWODA W OKOLICACH WIELKIEJ WSIiez­na­na jest ge­ne­za pow­sta­nia zam­ku Klucz­wo­da ko­ło Wiel­kiej Wsi czy jak kto wo­li nie­o­po­dal Bia­łe­go Koś­cio­ła. O­biekt nie był wzmian­ko­wa­ny w żad­nych za­cho­wa­nych do cza­sów współ­czes­nych źród­łach i je­go his­to­rię łą­czy się z his­tor­ią wspom­nia­nych wy­żej wsi. Pierw­szym poś­wiad­czo­nym dzie­dzi­cem o­sa­dy Bia­ły Koś­ciół był Zak­li­ka z Ja­now­ca her­bu Sy­ro­kom­la. Mia­ło to miej­sce w ro­ku 1389 i być mo­że za­mek już wów­czas nie ist­niał. Przyj­mu­je się bo­wiem, że bu­dow­lę wznieś­li w pierw­szym kwar­ta­le XIV stu­le­cia przod­ko­wie wy­mie­nio­ne­go Za­kli­ki i po­rzu­ci­li ją pół wie­ku póź­niej, prze­no­sząc się do świe­żo wy­bu­do­wa­nej re­zy­den­cji w Korzk­wi. Ist­nie­je hi­po­te­za, iż przy­czy­ną tak krót­kie­go o­kre­su funk­cjo­no­wa­nia wa­row­ni by­ła ka­tas­tro­fa bu­do­wla­na, w wy­ni­ku któ­rej o­su­nię­ciu u­leg­ły jej za­chod­nie i pół­noc­ne par­tie.


HIPOTETYCZNY WYGLĄD ZAMKU NA REKONSTRUKCJI J. BOGDANOWSKIEGOa­mek zbu­do­wa­ny zos­tał z wa­pie­nia na szczy­cie skal­ne­go wzgó­rza, nad do­li­ną rze­ki Klucz­wo­da. Pod­sta­wo­wym e­le­men­tem tej nie­wiel­kiej bu­dow­li był mur ob­wo­do­wy o gru­boś­ci o­ko­ło 1,3 met­ra bieg­ną­cy po kra­wę­dziach wierz­choł­ka. Ot­wór wej­ścio­wy u­sy­tu­o­wa­no w środ­ko­wej częś­ci wschod­nie­go od­cin­ka mu­ru. Bu­dyn­kiem do­mi­nu­ją­cym wew­nątrz ob­wo­du ob­ron­ne­go był dwu lub trzy­kon­dyg­na­cyj­ny don­żon o wy­mia­rach wew­nętrz­nych 3x4 me­try, wznie­sio­ny w pół­noc­no-wschod­nim na­ro­żu zes­po­łu. Ko­mu­ni­ka­cję po­mię­dzy niż­szą, po­łud­nio­wą częś­cią wa­row­ni, a jej wy­żej po­ło­żo­ną częś­cią pół­noc­ną u­moż­li­wia­ły ka­mien­ne scho­dy. Ca­łość o­to­czo­no wa­łem ziem­nym o­raz fo­są.


PLAN ZAMKU WG S. KOŁODZIEJSKIEGOo cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ły się je­dy­nie sła­bo wi­docz­ne po­zos­ta­łoś­ci mu­rów w pół­noc­nej częś­ci za­ło­że­nia. U­sy­tu­o­­wa­ne są o­ne na wy­so­kiej ska­le, gó­ru­ją­cej nad ma­low­ni­czą do­li­ną Klucz­wo­dy (wdzięcz­ny punkt wi­do­ko­wy).e­lik­ty zam­ku znaj­du­ją się po le­wej, po­łud­nio­wej stro­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej z Wiel­kiej Wsi do Bia­łe­go Koś­cio­ła (z Kra­ko­wa do Ol­ku­sza). Je­go od­na­le­zie­nie o­so­bom niew­pra­wio­nym mo­że spra­wić drob­ne kło­po­ty, po­nie­waż dość częs­to po­mi­ja­ny jest na do­kład­nych na­wet ma­pach. Do­god­nie jest pod­je­chać ko­mu­ni­ka­cją PKS do Bia­łe­go Koś­cio­ła, stam­tąd przejść o­ko­ło 1 km wzdłuż szo­sy w kie­run­ku po­łud­nio­wym, a nas­tęp­nie skrę­cić na po­łud­nio­wy za­chód w ścież­kę - nie­bies­ki szlak pro­wa­dzą­cy wprost pod Zam­ko­wą Ska­łę. Do­jazd sa­mo­cho­dem jest mo­żli­wy.

1. J. Bogdanowski: Nauka i kultura w krajobrazie Jury, 1993
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
4. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
5. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej


IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI ZAMKU KLUCZWODA W OKOLICACH WIELKIEJ WSI


W pobliżu:
Korzkiew - zamek rycerski XIV/XVw., 7 km
Ojców - ruina zamku królewskiego XIVw., 7 km (pieszo), 17 km (samochodem)
Pieskowa Skała - zamek królewski XIVw., 14 km (pieszo), 24 km (samochodem)
Kraków - zamek królewski na Wawelu , 17 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2001
fotografie: 2001
© Jacek Bednarek