STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RELIKTY ZAMKU W WOJSŁAWICACH STAN OBECNYzie­je nie­wiel­kie­go zam­ku w Woj­sła­wi­cach są bar­dzo sła­bo poz­na­ne, a za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce je­go po­cząt­ków i póź­niej­szej his­to­rii przy­no­szą dzi­siaj znacz­nie wię­cej py­tań niż od­po­wie­dzi. Przy­pusz­czal­nie za­ło­że­nie ob­ron­ne zbu­do­wał o­ko­ło 1550 ro­ku któ­ryś z przed­sta­wi­cie­li ro­du Wę­ży­ków. Nie­wie­le wia­do­mo na te­mat póź­niej­szych lo­sów wa­row­ni o­prócz te­go, że dziś nie­wie­le już z niej po­zo­sta­ło.


IMG BORDER=1 style=

A TAK MIEJSCE TO WYGLĄDAŁO W ROKU 2004ie­szon­ko­wa ce­gla­na wa­row­nia po­ło­żo­na jest na wys­pie na środ­ku sta­wu dwor­skie­go. W jej skład wcho­dzi­ły mu­ry ob­wo­do­we o gru­boś­ci ca. 1,7 met­ra pos­ta­wio­ne na pla­nie zbli­żo­nym do kwad­ra­tu o bo­kach od 20 do 23 met­rów, o­raz dwu- lub trzy­kon­dyg­na­cyj­ny dom miesz­kal­ny o wy­mia­rach 23x9 met­rów i łącz­nej po­wierz­chni 200 met­rów kwad­ra­to­wych. Część pół­noc­ną zaj­mu­je dzie­dzi­niec, w mu­rze wschod­nim u­miesz­czo­no bra­mę, obok fur­tę dla pie­szych. Przy pół­noc­no-wschod­nim na­ro­żu sta­ła basz­ta na pla­nie pół­ko­la o śred­ni­cy ca. 6 met­rów. Przy­le­ga­ła o­na bez­poś­red­nio do pół­noc­nej ścia­ny prze­lo­tu bram­ne­go. Mu­ry ob­wo­do­we praw­do­po­dob­nie zwień­czo­ne by­ły gan­kiem i blan­ka­mi. Cał­ko­wi­ta po­wierz­chnia za­ło­że­nia nie prze­kra­cza­ła 500 me­trów kwad­ra­to­wych.PLAN RUIN ZAMKU W WOJSŁAWICACH: 1. SKRZYDŁO MIESZKALNE, 2. DZIEDZINIEC, 3. BASZTA, 4. BRAMA, 5. FURTAo dziś za­cho­wa­ły się skrom­ne po­zos­ta­łoś­ci mu­rów dwóch izb częś­ci po­łud­nio­wej o­raz re­lik­ty basz­ty. Jesz­cze nie­daw­no za­nied­ba­na i o­pusz­czo­na Wys­pa Zam­ko­wa o­bec­nie znaj­du­je się w rę­kach pry­wat­nych i po za­gos­po­da­ro­wa­niu peł­ni funk­cję od­płat­nych sta­no­wisk węd­kar­skich. Mieś­ci się tu­taj rów­nież punkt ma­łej gas­tro­no­mii. Wstęp w go­dzi­nach ot­war­cia ło­wis­ka.


IMG BORDER=1 style=

MOSTEK PROWADZĄCY NA WYSPĘ POWSTAŁ ZALEDWIE KILKA LAT TEMUoj­sła­wi­ce to nie­wiel­ka o­sa­da znaj­du­ją­ca się 6 km na pół­noc od Zduń­skiej Wo­li. Ze Zduń­skiej Wo­li do­jazd ko­mu­ni­ka­cją MPK li­nii nr 10 lub 11. Ru­ina po­ło­żo­na jest na wy­sep­ce na środ­ku sta­wu, z jed­nej stro­ny gra­ni­czą­ce­go z daw­nym PGR-em, a z dru­giej - z Zes­po­łem Szkół Rol­ni­czych.

1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

POZA GODZINAMI OTWARCIA TERENU WOKÓŁ STAWU PILNUJĄ PSY

WIDOK NA WYSPĘ ZAMKOWĄ OD POŁUDNIOWEGO WSCHODU


W pobliżu:
Sieradz - relikty zamku królewskiego XIVw., 20 km
Łopatki - dwór obronny XVIw., ob. lamus, 25 km
Lutomiersk - d. zamek rycerski XVw., obecnie ośrodek kościelny, 26 km
Pabianice - dwór kapituły krakowskiej XVIw., 37 kmWarto zobaczyć również


IMG

W Kor­cze­wie drew­nia­ny koś­ciół pw. św. Ka­ta­rzy­ny z XVIII wie­ku, o kon­struk­cji zrę­bo­wej. W skrom­nie u­rzą­dzo­nym wnęt­rzu m.in. XVII wiecz­ne ta­ber­na­ku­lum, rzeź­bio­ne, z ma­lo­wa­ny­mi przed­sta­wie­nia­mi czte­rech e­wan­ge­lis­tów, a tak­że ba­ro­ko­wy kru­cy­fiks ba­ro­ko­wy z XVIII stu­le­cia.STRONA GŁÓWNA

tekst: 2010
fotografie: 2004, 2008
© Jacek Bednarek