STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

FORTALICJA W SOBKOWIE, WIDOK OD ZACHODUier­wot­nie wieś, w któ­rej stał dwór, no­si­ła naz­wę Ni­da Sob­kow­ska, prze­mia­no­wa­na póź­niej na Ni­dę Fry­kacz­kę, nas­tęp­nie na Ni­dę Ry­ter­ską, a kie­dy w XVI wie­ku o­sa­da u­zys­ka­ła pra­wa miej­skie, sta­ła się Sob­ko­wem. Pier­wsze wzmian­ki o znaj­du­ją­cej się tu sie­dzi­bie szla­chec­kiej po­cho­dzą z wie­ku XVI i in­for­mu­ją o znisz­czo­nym przez po­żar dwo­rze. W ro­ku 1563 Sta­nis­ław So­bek z Su­le­jo­wa, sta­ros­ta ma­ło­gos­ki i pod­skar­bi wiel­ki ko­ron­ny, wzniósł w je­go miej­scu mu­ro­wa­ne za­ło­że­nie o ce­chach ob­ron­nych. Ufun­do­wa­ne przez nie­go for­ta­li­cium skła­da­ło się z ob­wo­du mu­rów za­my­ka­ją­cych po­wierz­chnię o wy­mia­rach 129x85 met­rów. Bu­do­wę roz­po­czę­to od stro­ny mias­ta, gdzie do ist­nie­ją­ce­go gma­chu dos­ta­wio­no trój­skrzyd­ło­wy mur, w na­ro­ża któ­re­go wkom­po­no­wa­no trzy pię­cio­bocz­ne, dwu­kon­dyg­na­cyj­ne basz­ty ty­pu pun­to­ne, flan­ku­ją­ce po­pro­wa­dzo­ny pod o­ka­za­łym por­ta­lem z ró­żo­we­go pias­kow­ca wjazd na roz­leg­ły dzie­dzi­niec. W po­łud­nio­wo-wschod­niej częś­ci za­ło­że­nia miej­sce basz­ty za­jął przys­to­so­wa­ny do ma­łych ar­mat pół­bas­tion (praw­do­po­dob­nie ok­res je­go pow­sta­nia to po­czą­tek XVII wie­ku). Od stro­ny wschod­niej for­ta­li­cja nie po­sia­da­ła mu­ru - och­ro­nę za­pew­nia­ła jej drew­nia­na pa­li­sa­da, wspom­nia­ny pół­bas­tion o­raz prze­pły­wa­ją­ca nie­o­po­dal rze­ka Ni­da. Na po­łud­nie od dwo­ru roz­cią­ga­ły się o­gro­dy włos­kie.


IMG BORDER=1 style=

FASADA ZACHODNIA KLASYCYSTYCZNEJ WILLI SZANIAWSKICH, OBECNIE W RUINIE


o śmier­ci Sta­nis­ła­wa Sob­ka ob­ron­na sie­dzi­ba przesz­ła w rę­ce ro­du Dro­ho­jow­skich i w jej po­sia­da­niu by­ła nie­mal przez sto lat. Póź­niej dwór częs­to zmie­niał właś­ci­cie­li; na­le­żał mię­dzy in­ny­mi do Wie­lo­pol­skich, Sar­biew­skich i Mysz­kow­skich. W 1725 ro­ku ku­pi­li go Sza­niaw­scy i wów­czas je­den z przed­sta­wi­cie­li ro­du, Sta­nis­ław Sza­niaw­ski w cen­tral­nej częś­ci za­ło­że­nia wzniósł ba­ro­ko­wo-kla­sy­cys­tycz­ną wil­lę z cha­rak­te­rys­tycz­nym por­ta­lem ko­lum­no­wym. W pier­wszej po­ło­wie XIX stu­­le­cia for­ta­li­cja sta­ła się włas­noś­cią ro­dzi­ny Do­bro­sław­skich, a póź­niej praw­do­po­dob­nie ja­kieś ro­dzi­ny ży­dow­skiej. Znisz­cze­niu u­leg­ła w 1915 ro­ku, kie­dy w wy­ni­ku dzia­łań wo­jen­nych nie­mal cał­ko­wi­cie spło­nę­ła. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej o­biekt u­pań­stwo­wio­no i prze­ka­za­no miej­sco­we­mu PGR-owi, co by­naj­mniej nie wpły­nę­ło po­zy­tyw­nie na je­go stan. Po u­pad­ku ko­mu­niz­mu ta nie­wiel­ka wa­row­nia tra­fi­ła w pry­wat­ne rę­ce i od te­go mo­men­tu po­wo­li od­zys­ku­je swą daw­ną świet­ność.


OBRONNE ZAŁOŻENIE W SOBKOWIE W 1915 ROKU, WIDOK OD POŁUDNIAabyt­ko­we for­ta­li­cium w Sob­ko­wie to o­bec­nie na wpół od­res­tau­ro­wa­na ru­ina, częś­cio­wo za­a­dap­to­wa­na dla pot­rzeb ko­mer­cyj­nych ‘z his­to­rią w tle’. Na miej­scu funk­cjo­nu­je ho­tel i res­tau­ra­cja. Fo­to­gr­afie przed­sta­wia­ją stan z 2003 ro­ku; od te­go cza­su sto­pień za­gos­po­da­ro­wa­nia za­rów­no bu­dyn­ków jak i ich oto­cze­nia u­legł dal­szej po­pra­wie.


Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Sobka 15, 28-305 Sobków
tel. 509 301 601
e-mail: info(at)zameksobkow.pl


PLAN ZAMKU W SOBKOWIE: 1. BRAMA WJAZDOWA, 2. SKRZYDŁO POŁUDNIOWE, 3. BASZTA PUNTONE,
4. NAJSTARSZE SKRZYDŁO MIESZKALNE, 5. PÓŁBASTION, 6. WILLAob­ków po­ło­żo­ny jest oko­ło 6 ki­lo­met­rów na wschód tra­sy S7 Kra­ków-Kiel­ce (moż­na skrę­cić w miej­sco­woś­ci Mni­chów). Kur­su­ją tu­taj au­to­bu­sy PKS z Kielc i Ję­drze­jo­wa. Wstęp na te­ren wa­row­ni praw­do­po­dob­nie bi­le­to­wa­ny (in­for­ma­cja nie pot­wier­dzo­na). (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)
IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO (DZIŚ ZREKONSTRUOWANE), W GŁĘBI BASZTA TYPU PUNTONE


IMG BORDER=1 style=

BASTION W NAROŻU PÓŁNOCNO-ZACHODNIM

W pobliżu:
Mokrsko - ruina zamku szlacheckiego XIV-XVIw., 3 km
Jędrzejów - warowny klasztor cystersów XIII-XVw., 17 km
Chęciny - ruina zamku królewskiego XIII/XIVw., 14 km
Maleszowa - pozostałości zamku Krasińskich XVIIw., 26 km
Kielce - pałac biskupi z umocnieniami bastionowymi XVIIw., 28 km
Podzamcze Piekoszowskie - ruina pałacu magnackiego XVIIw., 28 km
Pińczów - pozostałości zamku biskupiego XVw., 30 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2003
© Jacek Bednarek