STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RELIKTY DWORU W MAJKOWICACH, A NA NICH BOCIANgra­ni­cach nie­wiel­kiej wsi Maj­ko­wi­ce ist­nia­ły nieg­dyś trzy ko­lej­no funk­cjo­nu­ją­ce po so­bie za­ło­że­nia ob­ron­ne. Naj­star­sze z nich, któ­re­go resz­tki zos­ta­ły zlo­ka­li­zo­wa­ne na nie­wiel­kim kop­cu we wschod­niej częś­ci o­sa­dy, mia­ło praw­do­po­dob­nie for­mę drew­nia­nej wie­ży. Za­pew­ne pow­sta­ła o­na jesz­cze w XIII wie­ku i funk­cjo­no­wa­ła w pierw­szej po­ło­wie XIV stu­le­cia ja­ko for­ta­li­cja na­le­żą­ca do ro­du Na­go­dzi­ców-Je­lit­czy­ków. Na pół­noc­ny wschód od kop­ca, bez­poś­red­nio nad brze­giem rze­ki znaj­du­ją się sła­bo już wi­docz­ne po­zos­ta­łoś­ci ko­lej­ne­go na­sy­pu ziem­ne­go. Wzgó­rek z re­lik­ta­mi ist­nie­ją­cej tam w śred­nio­wie­czu wie­ży był dob­rze wi­docz­ny jesz­cze przed dru­gą woj­ną świa­to­wą, lecz je­sie­nią 1944 zos­tał zni­we­lo­wa­ny przez Niem­ców u­mac­nia­ją­cych li­nię ob­ro­ny Pi­li­cy. Wie­ża ya (a być mo­że bar­dziej zło­żo­ny uk­ład ob­ron­ny) na­le­ża­ła do ro­du Na­go­dzi­ców-Je­lit­czy­ków i by­ła wzmian­ko­wa­na w źród­łach ja­ko cas­trum Sur­dę­ga. We­dług tra­dy­cji za­no­to­wa­nej przez Ja­na Dłu­go­sza i pow­ta­rza­nej w li­te­ra­tu­rze z XIX wie­ku, obiekt myl­nie ko­ja­rzo­ny jest z ry­ce­rzem Wła­dys­ła­wa Ło­kiet­ka - Flor­ia­nem Sza­rym. Flo­rian rze­czy­wiś­cie miesz­kał na tych te­re­nach, w okre­sie 1327-1339 peł­nił na­wet zasz­czyt­ną funk­cję kasz­te­la­na spi­czyń­skie­go, a wcześ­niej sę­dzie­go sie­radz­kie­go, ale bu­dow­lę wznieś­li za­pew­ne do­pie­ro je­go po­tom­ko­wie w XIV stu­le­ciu lub póź­niej. Wa­row­nia nie ist­nia­ła jed­nak dłu­go i już w XVI wie­ku zos­ta­ła ro­ze­bra­na.


ZAMEK NA LITOGRAFII N. ORDY, ALBUM WIDOKÓW 1881


il­ka­set met­rów od sta­re­go zam­ku go­tyc­kie­go o­ko­ło ro­ku 1500-1520 pow­stał no­wy, re­ne­san­so­wy gmach. Je­go fun­da­to­rem by­ła ro­dzi­na Maj­kow­skich-Na­go­dzi­ców, a sam obiekt po­mi­mo przy­pi­sa­nej mu no­men­kla­tu­ry i po­zor­nych u­moc­nień w rze­czy­wis­toś­ci nie przed­sta­wiał więk­szej war­toś­ci ob­ron­nej. Je­go for­ma by­ła ra­czej prze­ja­wem, jak to o­kreś­lił je­den z his­to­ry­ków, tęs­kno­ty śred­nio­za­moż­ne­go szlach­ci­ca do po­sia­da­nia praw­dzi­we­go zam­ku.


RUINA W LATACH 50. XX WIEKUo­do­wa sie­dzi­ba Maj­kow­skich pow­sta­ła na nie­re­gu­lar­nym pla­nie cha­rak­te­ry­zu­ją­cym się nie­ty­po­wym, nie­co skom­pli­ko­wa­nym kształ­tem. Za­mek skła­dał się z do­mu miesz­kal­ne­go o wy­mia­rach 15,5x13,5 met­ra, do któ­re­go od stro­ny pół­noc­nej i od wscho­du dos­ta­wio­no dwa ry­za­li­ty. Ry­za­lit wschod­ni peł­nił funk­cję prze­jaz­du bram­ne­go i zam­ko­wej kap­li­cy, a w bu­dyn­ku pół­noc­nym mieś­ci­ła się klat­ka scho­do­wa. Od pół­noc­ne­go za­cho­du do do­mu miesz­kal­ne­go do­bu­do­wa­no, naj­le­piej dzi­siaj za­cho­wa­ną, cy­lin­drycz­ną basz­tę, któ­ra na wy­so­koś­ci pierw­szej kon­dyg­na­cji przyj­mu­je plan oś­mio­bo­ku, na­to­miast u zwień­cze­nia jest kwad­ra­to­wa. Basz­ta ta za­o­pat­rzo­na jest w strzel­ni­ce klu­czo­we i na pierw­szy rzut oka su­ge­ru­je mi­li­tar­ne przez­na­cze­nie, w rze­czy­wis­toś­ci jed­nak e­le­men­ty te mia­ły prze­de wszyst­kim cha­rak­ter de­ko­ra­cyj­ny.


PLAN DWORU W MAJKOWICACH: 1. DOM MIESZKALNY, 2. RYZALIT PÓŁNOCNY, 3. RYZALIT WSCHODNI Z PRZEJAZDEM,
4. DZIEDZINIEC, 5. DOBUDÓWKA JEDNOKONDYGNACYJNA, 6. NAROŻNA BASZTAo­wo­żyt­na re­zy­den­cja Na­go­dzi­ców za­miesz­ki­wa­na by­ła przez nich do po­cząt­ku XVII wie­ku. Dzi­siaj znaj­du­je się o­na w sta­nie szcząt­ko­wej, ma­low­ni­czej ru­i­ny z po­zo­sta­łoś­cia­mi basz­ty, ścian noś­nych (głów­nie na­ro­ży) i nie­wiel­kiej, od­gru­zo­wa­nej piw­ni­cy. Re­lik­ty daw­ne­go dwo­ru sto­ją w cen­tral­nej częś­ci wsi, tuż przy prze­ci­na­ją­cej ją dro­dze. Jest to włas­ność pry­wat­na.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

RESZTKI RYZALITU PÓŁNOCNEGO I BASZTY, PO LEWEJ FRAGMENT ŚCIANY WSCHODNIEJ


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer: Małe czy duże, czyli o tzw. zamkach rycerskich na Niżu Polskim
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
4. R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003


IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

WIODK NA RUINY OD PÓŁNOCNEGO WSCHODU


W pobliżu:
Bąkowa Góra - ruina dworu obronnego XVIw., 3 km
Przedbórz - pozostałości zamku królewskiego XIVw., 10 km
Fałków - ruina dworu obronnego XVIIw., 28 km
Sulejów - warowne opactwo pocysterskie XIII-XVIw., 24 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2003
© Jacek Bednarek