STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICˇ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

BˇKOWA GÓRA

ruina dworu obronnego

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ¦LˇSKIE

BˇKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DˇBROWA

DˇBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GO¦CISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIˇDZ

GRZĘDY

GRZMIˇCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZˇBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KO¦CIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO¬MIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIˇŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MY¦LENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SˇCZ

NOWY WI¦NICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLE¦NICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ¦WIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMY¦L

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIˇŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LE¦NA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZˇSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SˇCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

¦CINAWKA GÓRNA

¦WIDWIN

¦WIEBODZIN

¦WIECIE n.WISŁˇ

¦WIECIE k.LE¦NEJ

¦WINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIˇŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIˇŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WˇBRZE¬NO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE¦

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LE¦NICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ¦LˇSKIE

ZAŁUŻ

ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE

ZBˇSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

¬RÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


RUINA DWORU OBRONNEGO W BˇKOWEJ GÓRZE


HISTORIA


P

owstanie mu­ro­wa­ne­go for­ta­li­cjum w B±­ko­wej Gó­rze ko­ło Przed­bo­rza za­wdzię­cza­my Zbi­gnie­wo­wi B±­ko­wi­ her­bu Za­do­ra, sy­no­wi Zbi­gnie­wa B±­ka se­nio­ra, jed­ne­go z naj­bar­dziej za­ufa­nych dwo­rzan Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły. Bu­dow­la wznie­sio­na zo­sta­ła w po­ło­wie XV wie­ku na ko­rze­niu star­sze­go, drew­nia­ne­go za­ło­że­nia. Po ¶mier­ci Zbi­gnie­wa w roku 1489 ma­j±­tek tra­fił w rę­ce Ja­ro­sła­wa Ła­skie­go­ i An­drze­ja­ oraz Pio­tra z Bni­na­, bi­sku­pa wło­cław­skie­go. Nie wia­do­mo dzi¶ do­kład­nie, jak nowi wła­¶ci­cie­le po­dzie­li­li się spad­kiem — wia­do­mo na­to­miast, że w XVI stu­le­ciu dwór prze­szedł w po­sia­da­nie ro­dzi­ny Ma­ła­chow­ski­ch, któ­rzy go prze­bu­do­wa­li i od­no­wi­li — ¶wiad­cz± o tym frag­men­ty de­ko­ra­cyj­ne­go tyn­ku, a tak­że skrom­ne zdo­bie­nia okien. PóĽ­niej obiekt wie­lo­krot­nie zmie­niał go­spo­da­rzy aż do po­cz±t­ku XVIII wie­ku, gdy zo­stał opusz­czo­ny. Praw­do­po­dob­nie tego przy­czy­n± by­ły zbyt gru­be mury i nie­wiel­kie otwo­ry okien­ne, któ­re ogra­ni­cza­ły do­stęp pro­mie­ni sło­necz­nych do wnę­trza, wsku­tek cze­go pa­no­wał tu­taj zi±b i ci±­gły pół­mrok. W la­tach 20. XX wie­ku wła­¶ci­cie­le B±­ko­wej Gó­ry Po­toc­cy­ sta­ra­li się od­na­leĽć zam­ko­we lo­chy. Sta­ra­nia te nie przy­nio­sły jed­nak żad­nych efek­tów, po­gor­szy­ły na­to­miast stan i tak już zruj­no­wa­ne­go obiek­tu. W la­tach 80 ubie­głe­go stu­le­cia na te­re­nie for­ta­li­cjum prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nia ar­che­olo­gicz­ne po­ł±­czo­ne z jego od­gru­zo­wa­niem. Ak­tu­al­nie znaj­du­je się ono w rę­kach pry­wat­nych.
REKONSTRUKCJA DWORU, ¬RÓDŁO: A.R.SYPEK ZAMKI I WAROWNIE ZIEMI SANDOMIERSKIEJ


ARCHITEKTURA


M

uro­wa­ny dwór usy­tu­owa­no na cy­plu wznie­sie­nia, na miej­scu drew­nia­ne­go gród­ka, we­wn±trz do­okol­ne­go wa­łu. Zbu­do­wa­ny z pia­skow­ca gmach o wy­mia­rach pod­sta­wy 32x14 me­trów miał dwa ry­za­li­ty, z któ­rych ry­za­lit wschod­ni sta­no­wił wjazd do zam­ku. Bu­dy­nek był co naj­mniej dwu­kon­dy­gna­cyj­ny, być mo­że po­sia­dał trzy kon­dy­gna­cje. Ist­nie­je też przy­pusz­cze­nie, że je­den ze wspo­mnia­nych ry­za­li­tów był wyż­szy i peł­nił fun­kcję wie­ży.
PLAN PRZYZIEMIA DWORU


STAN OBECNY


O

bec­nie for­ta­li­cjum to ma­low­ni­cza ru­ina z do­brze za­kon­ser­wo­wa­ny­mi, wzno­sz±­cy­mi się na wy­so­ko¶ć kil­ku me­trów gru­by­mi mu­ra­mi, w wyż­szych par­tiach po re­kon­struk­cji. Ru­inę moż­na obej­rzeć od ze­wn±trz.


RUINA W OSTRYM PORANNYM SŁOŃCU


DOJAZD


B

±­ko­wa Gó­ra po­ło­żo­na jest 7 km na pół­noc od Przed­bo­rza przy dro­dze na ŁódĽ. Ja­d±c przez wie¶ na­le­ży skrę­cić w dro­gę z dro­go­wska­zem Ka­lin­ki 3 i na­stęp­nie pod­je­chać pod gó­rę ok. 500 me­trów. (mapa)
LITERATURA


1. R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003
W pobliżu:
Majkowice - ruina dworu obronnego XVIw., 3 km
Przedbórz - pozostało¶ci zamku królewskiego XIVw., 7 km
Skotniki - dwór obronny, 10 km
Fałków - ruina dworu obronnego XVIIw., 25 km
Sulejów - warowne opactwo pocysterskie XIII-XVIw., 27 km
STRONA GŁÓWNA

tekst: 2014
fotografie: 2003
© Jacek Bednarek