STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

WIEŻA W PASTUCHOWIE STAN WSPÓŁCZESNY - NA PIERWSZYM PLANIE DWÓRedług zna­nych nam źró­deł mu­ro­wa­na wie­ża w Pas­tu­cho­wie zbu­do­wa­na zos­ta­ła w dru­giej po­ło­wie XV lub w pierw­szym kwar­ta­le XVI wie­ku przez przed­sta­wi­cie­li ry­cer­skie­go ro­du von Kalk­reuth. Nie­dłu­go po­tem dos­ta­wio­no do niej dwór i wzbo­ga­co­no gos­po­dar­czą za­bu­do­wą, jej wnęt­rza zaś, ele­wa­cje i de­ta­le przek­ształ­co­no w sty­lu re­ne­san­so­wym, o czym przy­po­mi­na za­cho­wa­ny do dzi­siaj ka­mien­ny por­tal z wy­ry­tą nań in­skryp­cją, wzmian­ku­ją­cą fun­da­to­rów prze­bu­do­wy w oso­bach Cas­pa­ra Kalk­reuth von Bus­chkan, Mar­ga­re­ty Land­iskro­nin von der Le­der­hose 1565. W XVII wie­ku właś­ci­cie­la­mi wsi by­ła m.in. ro­dzi­na von Seid­litz, von Graf­fon i von Reib­nitz, a pod ko­niec stu­le­cia ma­ją­tek ku­pił tu­taj Karl Ju­lius ba­ron von Zed­litz und Neu­kirch. Nie wia­do­mo jed­nak do­kład­nie, do ko­go za­mek w tym cza­sie na­leż­ał, Pas­tu­chów bo­wiem aż do dru­giej po­ło­wy XVII stu­le­cia był po­dzie­lo­ny mię­dzy kil­ku gos­po­da­rzy, któ­rzy za­miesz­ki­wa­li w nie­ist­nie­ją­cych już dwo­rach - wie­ża w tam­tym o­kre­sie nie peł­ni­ła już ro­li re­pre­zen­ta­cyj­nej. Na po­cząt­ku XVIII wie­ku wieś przesz­ła dro­gą po­sa­gu w rę­ce Han­sa Hein­ri­cha III von Hoch­berg, a po je­go śmier­ci w 1743 sta­ła się włas­noś­cią Hoch­ber­gów z Ksią­ża i ta­ki stan u­trzy­mał się do 1835. Póź­niej, aż do ro­ku 1945, ad­mi­nis­tro­wa­li nią przed­sta­wi­cie­le ro­dzi­ny von Kram­sta o­raz von Wie­ter­sheim-Kram­sta z os­tat­nim przed­wo­jen­nym po­sia­da­czem miej­sco­we­go fol­war­ku, Chris­tia­nem von Wie­ter­sheim-Kram­sta z Mo­ra­wy. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej wie­żę zna­cjo­na­li­zo­wa­no i włą­czo­no w skład PGR-u, przez­na­cza­jąc na po­trze­by miesz­kal­no-gos­po­dar­cze je­go pra­cow­ni­ków. Od kil­kunas­tu lat po­now­nie znaj­du­je się ona w rę­kach pry­wat­nych.WIEŻA I DWÓR NA RYCINIE F. SCHROLLERA Z XIX WIEKUa­mien­ną, czte­ro­kon­dyg­na­cyj­ną wie­żę wznie­sio­no na pla­nie pros­to­ką­ta o wy­mia­rach 9,5x11 met­rów, z nie­wiel­ką do­bu­dów­ką miesz­czą­cą klat­kę scho­do­wą, łą­czą­cą kor­pus star­sze­go gma­chu i roz­bu­do­wy­wa­ny w la­tach póź­niej­szych dwór. Niez­na­ny jest dziś pier­wot­ny roz­kład wnętrz miesz­kal­nych sprzed re­ne­san­so­wej prze­bu­do­wy do­ko­na­nej przez Cas­pa­ra von Kalk­reuth w ro­ku 1565, z wcześ­niej­sze­go o­kre­su za­cho­wa­ły się jed­nak de­ta­le w pos­taci re­lik­tów za­mu­ro­wa­nych lat­ryn i pros­to­kąt­nych o­kien szcze­li­no­wych. No­wo­żyt­ny cha­rak­ter re­pre­zen­tu­je tu ka­mie­niar­ka ot­wo­rów o­kien­nych o­raz zdo­bio­ne blen­da­mi szczy­ty wień­czą­ce krót­sze e­le­wa­cje bu­dow­li.PLAN DWORU WG B. DANIELSKIEJieżę wraz z dwo­rem wkom­po­no­wa­no przed la­ty w oto­cze­nie fol­war­ku, któ­ry po os­tat­niej woj­nie przek­ształ­co­no w Pań­stwo­we Gos­po­dar­stwo Rol­ne. Na po­cząt­ku XXI wie­ku wy­ku­pio­ny on zos­tał przez pol­sko-nie­miec­kich in­wes­to­rów i dziś funk­cjo­nu­je ja­ko pry­wat­ny a­gro­biz­nes; naj­wi­docz­niej bra­ku­je jed­nak po­mys­łu na wy­ko­rzys­ta­nie za­byt­ko­wej bu­dow­li, ta bo­wiem stoi pus­ta i nie­co za­nied­ba­na.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

WIDOK NA WIEŻĘ RYCERSKĄ OD POŁUDNIAas­tu­chów po­ło­żo­ny jest kil­ka ki­lo­met­rów na pół­noc od dro­gi kra­jo­wej 382 łą­czą­cej Świd­ni­cę z Ja­wo­rem, po­mię­dzy Ja­wo­rzy­ną Śląs­ką, Ża­ro­wem i Strze­go­miem. Wie­ża stoi na pod­wó­rzu daw­ne­go fol­war­ku, usy­tu­o­wa­ne­go przy głów­nej dro­dze, o­bok przys­tan­ku PKS i nie­mal­że vis-a-vis szko­ły. Pro­wa­dzi do niej bru­ko­wa­na u­licz­ka, zaś wjazd na pod­wór­ko wyz­na­cza­ją two­rzą­ce bra­mę dwa du­że bu­dyn­ki gos­po­dar­cze, z któ­rych (je­że­li mnie pa­mięć nie za­wo­dzi) je­den jest bie­lo­ny. Ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa kur­su­je tu­taj rzad­ko. (ma­pa zam­ków)

1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


IMG BORDER=1 style=

RENESANSOWA INSKRYPCJA WYMIENIAJĄCA FUNDATORÓW XVI-WIECZNEJ PRZEBUDOWY DWORU


W pobliżu:
Piotrowice Świdnickie - dwór obronny XVIw., 2 km
Wierzbna - dwór obronny XVw., rozbudowany w założenie pałacowe, w ruinie, 10 km
Bagieniec - zamek renesansowy XVIw., przebudowany, 13 km
Panków - zamek szlachecki XVw., przebudowany, 13 km
Pielaszkowice - ruina pałacu o charakterze obronnym, 13 km
Domanice - zamek renesansowy XVIw., przebudowany, 16 km
Świdnica - relikty zamku książęcego XIIIw. w murach kościoła, 16 km
Borzygniew - późnorenesansowy dwór XVIIw., przebudowany, w ruinie, 20 km
Krasków - zamek rycerski XIVw., przebudowany w założenie pałacowe, 20 km

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2005
fotografie: 2005
© Jacek Bednarek