STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

BODZENTYN

ruina zamku biskup闚 krakowskich

BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

鱟IEL紟

D、ROWA

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

HOMOLE

IㄞA

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOΜMICE

NOWA RUDA

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKAN紟

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


WIDOK OD POΣDNIA NA RUIN ZAMKU W BODZENTYNIE


HISTORIA


N

a p馧­noc od pa­sma 造­so­g鏎­skie­go G鏎 安i­to­krzy­skich, bez ma­豉 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wy­sze­go szczy­tu - ㄊ­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta za­這­篡 mia­sto i wzni鏀 nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dw鏎 my­郵iw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­這 miej­sce o­ko­這 1355 roku i zwi­za­ne by­這 z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­p闚 die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do Bo­dzen­ty­na, kt­ry pe­ni od­t康, obok Kielc i I­篡, funk­cj ad­mi­ni­stra­cyj­n wo­bec roz­le­g造ch d鏏r ko­軼iel­nych na ob­sza­rze Kie­lec­czy­zny. Dw鏎 Bo­dzan­ty funk­cjo­no­wa kr鏒­ko, bo­wiem ju w dru­giej po­這­wie XIV wie­ku z ini­cja­ty­wy bp Flo­ria­na z Mo­kr­ska her­bu Je­li­ta w miej­scu drew­nia­ne­go za­這­瞠­nia zbu­do­wa­ny zo­sta za­mek go­tyc­ki po­陰­czo­ny mu­ra­mi z wa­row­nym ob­wo­dem ota­cza­j­cym 鈔e­dnio­wiecz­ne mia­sto. Bo­dzen­tyn w tym cza­sie roz­wi­ja si bar­dzo dy­na­micz­nie sta­j帷 si naj­wa­niej­szym o­鈔od­kiem miej­skim w re­gio­nie, wraz z nim roz­wi­ja si te za­mek, ulu­bio­na sie­dzi­ba or­dy­na­riu­szy i cen­trum ad­mi­ni­stra­cyj­ne na­le­膨­cych do nich po­sia­d這­軼i ziem­skich. Jed­nym z naj­wa­niej­szych wy­da­rze tego okre­su by­豉 wi­zy­ta W豉­dy­s豉­wa Ja­gie­造 w dniu 19 czerw­ca 1410 roku. Ja­gie­這 od­by­wa w闚­czas piel­grzym­k na 安i­ty Krzy w in­ten­cji zwy­ci­stwa nad Za­ko­nem Krzy­瘸c­kim. Nie za­nie­dbu­j帷 jed­nak spraw pa­stwo­wych spo­tka si z po­s豉­mi re­pre­zen­tu­j­cy­mi ksi­膨t po­mor­skich i spo­tka­nie to mia­這 miej­sce w豉­郾ie na zam­ku w Bo­dzen­ty­nie.WIDOK ZAMKU OD STRONY DZIEDZI哸A (WY浩J) I OD WSCHODU,
TEODOR CHRZ×SKI KAZIMIERZA STRONCZY垶KIEGO OPISY I WIDOKI ZABYTK紟 W KR粌ESTWIE POLSKIM (1844-55)


W

1413 roku za­mek zo­sta uszko­dzo­ny w wy­ni­ku po­瘸­ru, jaki wy­buch w mie­軼ie, gdzie po­czy­ni znacz­nie wi瘯­sze szko­dy. Od­bu­do­wa Bo­dzen­ty­na roz­wi­ja­豉 si jed­nak bar­dzo pr篹­nie, m.in. dzi­ki ko­rzyst­ne­mu po­這­瞠­niu w po­bli­簑 szla­k闚 han­dlo­wych i opie­ce bi­sku­pa Woj­cie­cha Ja­strz瑿­ca, kt­ry wy­jed­na u kr­la przy­wi­lej za­pro­wa­dza­j­cy na te­re­nie mia­sta pra­wo mag­de­bur­skie, nada mu upraw­nie­nia do or­ga­ni­za­cji dw鏂h jar­mar­k闚 ty­go­dnio­wo, tak­瞠 pra­wo wy­r­bu drze­wa i wy­pa­su by­d豉, wy­陰cz­no嗆 na oko­licz­ny han­del so­l i mi­sem, oraz mo­no­pol na wy­twa­rza­nie trun­k闚 w pro­mie­niu jed­nej mili. O za­mo­no­軼i miesz­ka­c闚 鈍iad­cz po­dej­mo­wa­ne in­we­sty­cje - w Bo­dzen­ty­nie zbu­do­wa­no dru­gi ry­nek, u­這­穎­no wo­do­ci庵 i wznie­sio­no miej­sk 豉­ni. Cz­軼io­wo znisz­czo­n przez ogie wa­row­ni od­bu­do­wa­no przed up造­wem de­ka­dy, co po­twier­dza­j za­cho­wa­ne do­ku­men­ty z 1420 roku wy­mie­nia­j­ce cie­郵 o imie­niu Fra­nek jako oso­b od­po­wie­dzial­n za re­mont zam­ko­wej wie­篡. W po­這­wie XV stu­le­cia bi­skup Zbi­gniew Ole­郾ic­ki­ roz­bu­do­wa ist­nie­j­ce za­這­瞠­nie o skrzy­d這 p馧­noc­ne. Dal­sze in­we­sty­cje na zam­ku za­wdzi­cza­my kar­dy­na­這­wi Fry­de­ry­ko­wi Ja­giel­lo­czy­ko­wi, kt­ry do­sta­wi od wscho­du re­pre­zen­ta­cyj­ne skrzy­d這 miesz­kal­ne z wie­篡cz­ka­mi miesz­cz­cy­mi la­try­ny i klat­k scho­do­w.


WIDOK ZAMKU W ROKU 1858, LITOGRAFIA JULIANA CEGLI垶KIEGO


ZWALISKA ZAMKU W BODZENTYNIE, TYGODNIK POWSZECHNY 1882


Z

god­nie z du­chem no­wej epo­ki i po­trze­ba­mi re­pre­zen­ta­cyj­ny­mi, bi­skup Fran­ci­szek Kra­si­ski po roku 1572 roz­po­cz掖 prze­bu­do­w ana­chro­nicz­nej ju wa­row­ni. In­we­sty­cj t uko­czy bi­skup Piotr Mysz­kow­ski, w jej wy­ni­ku znik­n­造 鈔e­dnio­wiecz­ne mury zam­ku w豉­軼i­we­go, a za­這­瞠­nie utra­ci­這 ce­chy obron­ne prze­obra­瘸­j帷 si w efek­tow­ny re­ne­san­so­wy pa­豉c wznie­sio­ny pod nad­zo­rem w這­skie­go ar­chi­tek­ta Jana Bal­ce­ra. Ko­lej­ne prze­kszta­ce­nia bu­do­wli re­ali­zo­wa­no w wie­ku XVII, gdy bi­skup Piotr Ty­lic­ki­ zbu­do­wa skrzy­d這 po­逝­dnio­we i bu­dy­nek bram­ny, a na­st瘼­nie w la­tach 1657-91, kie­dy ufor­mo­wa­ne­mu na kszta速 pod­ko­wy ze­spo­這­wi pa­豉­co­we­mu nada­no mod­ne w闚­czas szli­fy ba­ro­ko­we. Ostat­nie zmia­ny w uk豉­dzie prze­strzen­nym re­zy­den­cji na­st­pi­造 w 2. po­這­wie XVIII wie­ku z ini­cja­ty­wy Ka­je­ta­na So­ty­ka, a re­ali­zo­wa je po­wszech­nie zna­ny i bar­dzo ce­nio­ny na­dwor­ny ar­chi­tekt kr­l闚 pol­skich Ja­kub Fon­ta­na. Wcze­郾iej jed­nak, bo ju mniej wi­cej od po­這­wy wie­ku XVII, za­mek jako re­pre­zen­ta­cyj­na sie­dzi­ba w豉dz ko­軼iel­nych stop­nio­wo za­cz掖 tra­ci na zna­cze­niu. Bez­po­鈔ed­ni wp造w na ta­k sy­tu­acj mia­豉 nowa in­we­sty­cja bi­sku­pa Ja­na Za­dzi­ka w po­sta­ci kon­ku­ren­cyj­ne­go pa­豉­cu, wznie­sio­ne­go po 1637 roku na wzg­rzu ka­te­dral­nym w Kiel­cach.


RUINA ZA FOTOGRAFII Z OKRESU PIERWSZEJ WOJNY 名IATOWEJ


W

roku 1789 de­cy­zj Sej­mu Czte­ro­let­nie­go do­bra i ma­j徠­ki bi­sku­p闚 kra­kow­skich wraz z zam­kiem w Bo­dzen­ty­nie prze­sz造 na w豉­sno嗆 skar­bu pa­stwa. Po za­j­ciu tych ziem przez w豉­dze au­striac­kie daw­na re­zy­den­cja prze­zna­czo­na zo­sta­豉 do ce­l闚 go­spo­dar­czych, a w okre­sie wo­jen na­po­le­o­skich - na szpi­tal woj­sko­wy, po opusz­cze­niu kt­re­go w 1815 ca­這嗆 w szyb­kim tem­pie po­pa­d豉 w ru­in. Bu­dyn­ki pa­豉­co­we pla­no­wa­no jesz­cze za­adap­to­wa na fa­bry­k por­ce­la­ny czy sie­dzi­b w豉dz miej­skich, pr­by te jed­nak nie po­wio­d造 si i od­t康 gmach sta nie za­go­spo­da­ro­wa­ny - za­cho­wa­ny opis z roku 1820 in­for­mu­je: za­mek bi­sku­pi ma trzy pi­tra, gmach ogrom­ny zruy­no­wa­ny­. Kro­ni­ki miej­skie no­tu­j, 瞠 jesz­cze w po­這­wie XIX stu­le­cia w kil­ku kom­na­tach zam­ko­wych od­by­wa­造 si bale or­ga­ni­zo­wa­ne przez miesz­ka­c闚, jed­nak­瞠 szyb­ko po­st­pu­j­ca de­struk­cja spo­wo­do­wa­na ra­bun­ko­wym po­zy­ski­wa­niem ta­nie­go ma­te­ria­逝 bu­dow­la­ne­go przez oko­licz­n lud­no嗆 spo­wo­do­wa­豉, 瞠 pod ko­niec wie­ku ru­ina nie nada­wa­豉 si ju do wy­ko­rzy­sta­nia w ja­kim­kol­wiek celu, a w鈔鏚 lo­kal­nych w豉dz po­ja­wi si na­wet po­mys jej ca­ko­wi­tej roz­bi鏎­ki. Ochro­na tego co po­zo­sta­這, na­st­pi­豉 do­pie­ro po roku 1902, gdy za­mek uzna­no praw­nie za za­by­tek. W 1911 obiekt prze­ka­za­ny zo­sta do dys­po­zy­cji Ko­mi­sji Ar­che­olo­gicz­nej w Pe­ters­bur­gu, a po od­zy­ska­niu przez Pol­sk nie­pod­le­g這­軼i opie­k nad nim prze­j掖 rz康 pol­ski za­bez­pie­cza­j帷 w for­mie trwa­貫j ru­iny.FOTOGRAFIE Z LAT 30. XX WIEKU


BISKUPI KRAKOWSCY ZA CZAS紟 名IETNO列I ZAMKU W BODZENTYNIE

- 1412-1423 Wojciech Jastrz瑿iec, prymas Polski w latach 1423-1436
- 1423-1455 Zbigniew Ole郾icki, pierwszy kardyna narodowo軼i polskiej
- 1455-1460 Tomasz Strz瘼i雟ki, profesor Akademii Krakowskiej
- 1461-1463 Jakub z Sienna, prymas Polski w latach 1474-1480
- 1463-1464 Jan Gruszczy雟ki, prymas Polski w latach 1463-1472
- 1464-1471 Jan Lutek, w m這do軼i sekretarz ksi璚ia Witolda i W豉dys豉w Jagie陶y
- 1471-1488 Jan Rzeszowski, spowiednik kr鏊a Kazimierza Jagiello鎍zyka
- 1488-1503 Fryderyk Jagiello鎍zyk, syn Kazimierza Jagiello鎍zyka, od 1493 prymas Polski
- 1503-1524 Jan Konarski, doradca kr鏊a Aleksandra Jagiello鎍zyka
- 1524-1535 Piotr Tomicki, podkanclerzy koronny i sekretarz kr鏊ewski
- 1536-1537 Jan Latalski, prymas Polski w latach 1537-1540
- 1537-1538 Jan Choje雟ki, sekretarz kr鏊ewski i kanclerz wielki koronny
- 1538-1545 Piotr Gamrat, prymas Polski w latach 1541-1545
- 1546-1550 Samuel Maciejowski, sekretarz kr鏊ewski i kanclerz wielki koronny
- 1551-1560 Andrzej Zebrzydowski, kapelan kr鏊owej Bony
- 1560-1572 Filip Padniewski, sekretarz wielki koronny, mecenas Jana Kochanowskiego
- 1572-1577 Franciszek Krasi雟ki, krytyk inkwizycji, zmar w Bodzentynie
- 1577-1591 Piotr Myszkowski, wsp馧autor przebudowy zamku na rezydencj pa豉cow
- 1591-1600 Jerzy Radziwi陶, biskup wile雟ki i kardyna (zosta nim w wieku 27 lat!)
- 1600-1605 Bernard Maciejowski, prymas Polski w latach 1606-1608
- 1607-1616 Piotr Tylicki, za m這du sekretarz Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
- 1616-1630 Marcin Szyszkowski, ksi捫 siewierski
- 1630-1631 Andrzej Lipski, kanclerz wielki koronny, prawnik i dziejopisarz
- 1632-1634 Jan Albert Waza, syn kr鏊a Zygmunta Wazy, zosta biskupem w wieku...21 lat
- 1635-1642 Jan Zadzik, budowniczy pa豉cu biskupiego w KielcachRUINA Z LOTU PTAKA NA PRZEDWOJENNYCH FOTOGRAFIACH, WIDOK OD POΣDNIOWEGO WSCHODU (POWY浩J) I OD STRONY ZACHODNIEJ


ARCHITEKTURA


Z

amek zbu­do­wa­no na skra­ju stro­me­go wzg­rza, na cy­plu po­這­穎­nym nad rze­k Psar­k. W pierw­szej fa­zie funk­cjo­no­wa­nia sk豉­da si on praw­do­po­dob­nie z do­sta­wio­ne­go do kur­ty­ny p馧­noc­nej mu­ro­wa­ne­go bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go (1), kt­re­go po­zo­sta­這­軼i za­cho­wa­造 si w przy­zie­miach ruin pa­豉­cu, oraz z usy­tu­owa­nej w pn.zach. na­ro­簑 wie­篡 (2), u pod­sta­wy kwa­dra­to­wej, w wy­szych par­tiach by mo­瞠 prze­cho­dz­cej w plan cy­lin­drycz­ny, po­dob­nie jak wie­瘸 zam­ku w Kole. Ca­這嗆 za­my­ka two­rz­cy ob­szer­ny dzie­dzi­niec mur ob­wo­do­wy (3), w cz­軼i za­chod­niej wzmoc­nio­ny dwie­ma czwo­ro­bocz­ny­mi, otwar­ty­mi do we­wn徠rz basz­ta­mi (4). Pod ko­niec XV wie­ku za­這­瞠­nie wzbo­ga­co­ne zo­sta­這 o wznie­sio­ny na osi p馧­no­c-po­逝­dnie bu­dy­nek zwa­ny w do­ku­men­tach do­mem wiel­kim (5). By to oka­za­造 re­pre­zen­ta­cyj­ny gmach li­cz­cy co naj­mniej dwa pi­tra, w p馧­noc­nej cz­軼i wy­po­sa­穎­ny w dwie nie­wiel­kie wie­篡cz­ki pe­ni­ce funk­cje ko­mu­ni­ka­cyj­ne i sa­ni­tar­ne. Pi­tro dru­gie bu­dyn­ku zaj­mo­wa­豉 wy­staw­na izba sto­這­wa.
PLAN ZAMKU W XV WIEKU WG MARII BRYKOWSKIEJ: 1. BUDYNEK MIESZKALNY Z XIV WIEKU, 2. WIE涉 NARO烤A, 3. MUR OBRONNY,
4. BASZTY FLANKUJ。E MUR OD STRONY ZACHODNIEJ, 5. DOM WIELKI


P

ro­wa­dzo­ne w XVI wie­ku pra­ce bu­dow­la­ne na zam­ku nie zmie­ni­造 zna­cz­co jego pla­nu prze­strzen­ne­go, ogra­ni­cza­j帷 si do skru­pu­lat­nych prze­kszta­ce for­my ze­wn皻rz­nej i wy­stro­ju wn皻rz zgod­nie z du­chem re­ne­san­su. Po­wsta­造 wte­dy ar­ka­do­we kru­gan­ki w cz­軼i po­逝­dnio­wej i za­chod­niej domu wiel­kie­go, a je­dy­n is­tot­n mo­dy­fi­ka­cj by­這 do­sta­wie­nie do skrzy­d豉 wschod­nie­go wy­ku­szu z prze­zna­cze­niem na ka­pli­c zam­ko­w. Grun­tow­ne zmia­ny w uk豉­dzie opi­sy­wa­ne­go obiek­tu na­st­pi­造 do­pie­ro w XVII stu­le­ciu, gdy bu­dow­li nada­no for­m ma­nie­ry­stycz­no­-ba­ro­ko­wej re­zy­den­cji pa­豉­co­wej. Roz­bi鏎­ce ule­g造 mury 鈔e­dnio­wiecz­ne­go domu miesz­kal­ne­go i wie­篡 na­ro­nej, za ich miej­sce za­j­這 roz­bu­do­wa­ne skrzy­d這 p馧­noc­ne, kt­re wraz z wy­sta­wio­nym od pod­staw do­mem po­逝­dnio­wym nada­這 ca­這­軼i kszta速 pod­ko­wy z nie­wiel­kim dzie­dzi­cem w cz­軼i za­chod­niej, w o­wym cza­sie ju zni­we­lo­wa­nym i po­kry­tym bru­kiem. G堯w­ne, eks­po­no­wa­ne wej­軼ie do gma­chu umiesz­czo­ne zo­sta­這 w fa­sa­dzie skrzy­d豉 po­逝­dnio­we­go i pro­wa­dzi­這 przez wy­ku­ty z czer­wo­ne­go pia­skow­ca oka­za­造 por­tal po­陰­czo­ny z przed­zam­czem za po­鈔ed­nic­twem pod­par­te­go fi­la­ra­mi ka­mien­ne­go most­ka. 圭ia­ny bu­dow­li ozdo­bio­no cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla epo­ki pi­la­stra­mi oraz de­ko­ra­cyj­n ka­mie­niar­k okien­n z her­ba­mi Na­喚cz, a wn­trza re­pre­zen­ta­cyj­nych po­koi i kom­nat — po­li­chro­mia­mi, ar­ra­sa­mi i pla­fo­na­mi. Na pod­sta­wie wy­ni­k闚 pro­wa­dzo­nych na zam­ku ba­da ar­che­olo­gicz­nych wie­my, 瞠 po­miesz­cze­nia te ogrze­wa­no pi瘯­nie or­na­men­to­wa­ny­mi pie­ca­mi, z kt­rych ka­dy po­sia­da sw鎩 uni­kal­ny wy­str鎩 i cha­rak­ter.


RELIKTY POΣDNIOWEGO I P茛NOCNEGO SKRZYDx MIESZKALNEGO, STAN WSP茛CZESNY


N

a po­逝­dnie od zam­ku roz­ci­ga­這 si przed­zam­cze sku­pia­j­ce wo­zow­ni, m造n, ma­ga­zy­ny, staj­nie i inne bu­dyn­ki o cha­rak­te­rze go­spo­dar­czym. W XVII wie­ku przy za­chod­niej kur­ty­nie muru ob­wo­do­we­go zbu­do­wa­no drew­nia­ny dw鏎 zwa­ny do­mem pa­skim s逝­膨­cy w豉­軼i­cie­lom na czas re­mon­t闚, a tak­瞠 od­wie­dza­j­cym ich go­軼iom. We wschod­niej cz­軼i ze­spo­逝 za­這­穎­no roz­po­軼ie­ra­j­ce si w kie­run­ku po­bli­skie­go ko­軼io­豉 oka­za­貫 ogro­dy, kt­rych naj­wi瘯­sz atrak­cj by nie­w徠­pli­wie pry­wat­ny zwie­rzy­niec.


Do cza­su roz­bi鏎­ki na­ro­nej wie­篡 zam­ko­wej pe­ni­豉 ona funk­cj [...] wi­zie­nia, do kt­re­go po li­nie spusz­cza­no [...]. Od­sia­dy­wa­li w nim wy­ro­ki wro­go­wie pa­nu­j­cych bi­sku­p闚, w鈔鏚 nich znie­na­wi­dze­ni przez Ko­軼i馧 pro­te­stanc­cy kal­wi­ni i od­rzu­ca­j­cy dok­try­n o Tr鎩­cy 安. bra­cia pol­scy (a­ria­nie). Po­da­nia m­wi, 瞠 jed­ne­go z nich bi­skup Za­dzik tak d逝­go mo­rzy g這­dem, a ten zjad za­mkni­te z nim w celi he­re­tyc­kie ksi­gi. 毒­d豉 wspo­mi­na­j te o ksi­dzu Ka­zi­mie­rzu Be­zie, kt­ry od­by­wa tu­taj po­ku­t za kra­dzie z ko­軼io­豉 my­郵e­nic­kie­go prze­cho­wy­wa­nych w skarb­cu z這­tych ozd鏏.


SKRZYDΜ POΣDNIOWE JEST NAJLEPIEJ ZACHOWAN CZ呇CI ZAMKU W BODZENTYNIE


STAN OBECNY


D

o cza­s闚 obec­nych za­cho­wa­造 si ma­low­ni­cze frag­men­ty wszyst­kich trzech skrzy­de bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go, spo­鈔鏚 kt­rych wzgl璠­nie naj­le­piej pre­zen­tu­je si skrzy­d這 po­逝­dnio­we, gdzie wci捫 sto­j 軼ia­ny ze­wn皻rz­ne, ale ju bez stro­p闚. Prze­trwa pr­b cza­su wy­ku­ty z czer­wo­ne­go pia­skow­ca por­tal bram­ny, ak­tu­al­nie jed­nak jest on zde­wa­sto­wa­ny przez miej­sco­wych p馧­g堯w­k闚 zna­cz­cych te­ren przy po­mo­cy pusz­ki z far­b. O daw­nej 鈍iet­no­軼i zam­ku 鈍iad­cz te nie­licz­ne frag­men­ty ka­mie­niar­ki, w tym za­cho­wa­ne na ele­wa­cjach her­by: 奸e­pow­ron bi­sku­pa Kra­si­skie­go i herb Na­喚cz bi­sku­pa Jana Ma­豉­chow­skie­go. Mury obron­ne, nie­gdy ota­cza­j­ce ca­貫 za­這­瞠­nie, zo­sta­造 nie­mal ca­ko­wi­cie ro­ze­bra­ne - osta si tyl­ko je­den kr鏒­ki frag­ment tych umoc­nie. Za­mek jest do­st瘼­ny do zwie­dza­nia bez op豉t.


FRAGMENTY SKRZYDx WSCHODNIEGO WZNIESIONEGO NA MURACH ZAMKU XV-WIECZNEGO


W la­tach 60. i 80. XX wie­ku na te­re­nie ruin pro­wa­dzo­no pra­ce ar­che­olo­gicz­ne, kt­rych ce­lem by­這 od­s這­ni­cie re­lik­t闚 鈔e­dnio­wiecz­ne­go za­這­瞠­nia, a tak­瞠 okre­郵e­nie faz chro­no­lo­gicz­nych w ar­chi­tek­tu­rze daw­nej wa­row­ni. Pod­czas tych ba­da wy­do­by­to du­膨 ilo嗆 frag­men­t闚 na­czy szkla­nych i ce­ra­micz­nych oraz ko­lo­ro­wych ka­fli pie­co­wych, z kt­rych wie­le cha­rak­te­ry­zo­wa­這 si wy­so­ki­mi wa­lo­ra­mi ar­ty­stycz­ny­mi, przed­sta­wia­j帷 fan­ta­stycz­ne po­sta­cie lu­dzi i zwie­rz徠. Po­nad­to uda­這 si od­na­le潭 3 sze­l­gi po­cho­dz­ce z cza­s闚 pa­no­wa­nia Jana Ka­zi­mie­rza.


NA DAWNYM DZIEDZI哸U


WIDOK RUIN OD STRONY MIASTA


DOJAZD


B

od­zen­tyn po­這­穎­ny jest u st鏕 G鏎 安i­to­krzy­skich, oko­這 30 km na wsch鏚 od Kielc. Ru­ina wzno­si si w p馧­noc­no­-za­chod­niej cz­軼i mia­stecz­ka, przy bru­ko­wa­nej ko­ci­mi 豚a­mi uli­cy S這­necz­nej, kt­ra gwa­tow­nie wspi­na si pro­wa­dz帷 豉­god­nym 逝­kiem w kie­run­ku ko­軼io­豉. Ja­d帷 od stro­ny Kielc na­le­篡 skr­ci w lewo tu przed roz­po­czy­na­j­cym si ci­giem miej­skich ka­mie­nic. Sa­mo­ch鏚 za­par­ko­wa mo­na w po­bli­簑 ruin (jest par­king). (ma­pa zam­k闚)
LITERATURA


1. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001
2. R. Rogi雟ki: Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy, IWZZ 1990
3. R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003
W pobli簑:
Kielce - pa豉c biskup闚 krakowskich z XVIIw., 31 km
Remb闚 - relikty zamku szlacheckiego z XVIw., 35 km
Szyd這wiec - zamek szlachecki z XVw., 38 km
Podzamcze Piekoszowskie - ruina pa豉cu magnackiego z XVIIw., 42 km
I鹵a - ruina zamku biskup闚 krakowskich z XIVw., 44 km
WARTO ZOBACZY:IMG src=

Nie­opo­dal zam­ku ko­軼i馧 pw. 鈍. Sta­ni­s豉­wa wznie­sio­ny z ini­cja­ty­wy bi­sku­pa Zbi­gnie­wa Ole­郾ic­kie­go w po­這­wie XV wie­ku. Jest to bu­dow­la tr鎩­na­wo­wa. W pre­zbi­te­rium znaj­du­je si o­tarz wy­rze­bio­ny w 1546 roku jako g堯w­ny o­tarz ka­te­dry wa­wel­skiej. Przy o­ta­rzu na­gro­bek bi­sku­pa Fran­cisz­ka Kra­si­skie­go.


IMG src=

Ko­軼i馧 pw. 鈍. Du­cha z XVII wieku, do kt­re­go po­逝­dnio­wej 軼ia­ny przy­le­ga nie­gdy bu­dy­nek szpi­ta­la. Znisz­czo­ny pod­czas po­瘸r闚 w 1619 i 1917 jesz­cze do nie­daw­na po­zo­sta­wa ru­in (fo­to­gra­fia obok). Po­now­nie otwar­ty w 2010 ro­ku - obec­nie ko­軼i馧 wy­gl­da tak.


IMG src=

W miej­sco­wo­軼i 安i­ta Ka­ta­rzy­na ze­sp馧 klasz­tor­ny po­cho­dz­cy z XV wie­ku z oto­czo­nym kru­gan­ka­mi re­ne­san­so­wym wi­ry­da­瞠m. Przed laty na­le­瘸 do ber­nar­dy­n闚, obec­nie go­spo­dy­nia­mi s tu­taj sio­stry ber­nar­dyn­ki, kt­re stro­ni od kon­tak­tu ze 鈍ia­tem ze­wn皻rz­nym i sp­dza­j czas zgod­nie z re­gu­陰 za­kon­n.
Na od­da­lo­nej o oko­這 15 km w kie­run­ku pd.wsch. od Bo­dzen­ty­na ㄊ­sej G­rze (594 m n.p.m.) sze­reg atrak­cji w po­sta­ci cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla G鏎 安i­to­krzy­skich skal­ne­go ru­mo­wi­ska — go­這­bo­rza, re­lik­t闚 wa­逝 przed­chrze­軼i­ja­skie­go miej­sca kul­tu, Ra­dio­wo­-Te­le­wi­zyj­ne­go Cen­trum Nadaw­cze­go o wy­so­ko­軼i 157 m.n.p.m., bu­dyn­k闚 daw­ne­go opac­twa po­be­ne­dyk­ty­skie­go z mu­zeum przy­rod­ni­czym oraz klasz­to­ru Mi­sjo­na­rzy Ob­la­t闚 z re­li­kwi tzw. drze­wa krzy­瘸 鈍i­te­go i cie­ka­wy­mi pa­mi徠­ka­mi. Naj­bar­dziej jed­nak za­pa­da w pa­mi­ci wi­dok zmu­mi­fi­ko­wa­ne­go cia­豉, na­le­膨­ce­go - jak m­wi opi­sy - do Je­re­my Wi­郾io­wiec­kie­go (nie s to jed­nak zw這­ki ksi­cia) oraz - r闚­nie zmu­mi­fi­ko­wa­ne - cia­這 nie­zna­ne­go po­wsta­ca stycz­nio­we­go z 1863 roku.


IMG src= IMG src= IMG src=
IMG src= IMG src= IMG src=
IMG src= IMG src= IMG src=STRONA G紟NA

tekst: 2013
fotografie: 2008
© Jacek Bednarek