STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

CASTELLO DI MONIGA DEL GARDA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


ANTENY TELEWIZYJNE WYSTAJ。E PONAD KORON MUR紟 ZAMKU W MONIGA DEL GARDA...NO I TEN STYLOWY TOI TOI


HISTORIA


W

鈔鏚 ufortyfikowanych wiosek, kt鏎e powsta造 na wzg鏎zach wo­k馧 je­zio­ra Gar­da, za­mek Mo­ni­ga jest jed­nym z naj­le­piej za­cho­wa­nych, za­r闚­no pod wzgl­dem uk豉­du, jak i mu­r闚. Po­nie­wa ni­gdy nie by­這 w nim pa­豉­cu szla­chec­kie­go i ni­gdy nie miesz­ka tu­taj 瘸­den w豉d­ca, s逝sz­ne jest okre­郵e­nie go ja­ko ri­cet­to (od 豉­ci­skie­go re­cep­tum = schro­nie­nie): pro­ste sku­pi­sko do­m闚, w kt­rych lud­no嗆 oko­licz­nych wsi chro­ni­豉 si w ra­zie nie­bez­pie­cze­stwa, za­bie­ra­j帷 ze so­b to, co by­這 nie­zb璠­ne do prze­篡­cia i utrzy­ma­nia. Jest to wi璚 bu­dow­la obron­na ty­pu ko­mu­nal­ne­go, bar­dzo po­dob­na do wie­lu in­nych zam­k闚 roz­sia­nych na mo­re­no­wych wznie­sie­niach lom­bar­dzkich gmin Val­te­ne­si.


ZAMEK CHRONI OSIEM BASZT, TUTAJ BASZTA P茛NOCNO-ZACHODNIA


W

arowni zbudowano prawdopodobnie w X wieku, aby broni miesz­ka­c闚 przed na­jaz­da­mi w­gier­ski­mi, uzna­wa­ny­mi za ostat­ni bar­ba­rzy­sk in­wa­zj w hi­sto­rii Eu­ro­py. Na­st瘼­nie, po na­sta­niu spo­koj­niej­szych cza­s闚, za­mek zo­sta opusz­czo­ny i wy­ko­rzy­sty­wa­no go g堯w­nie ja­ko miej­sce wy­pa­sa­nia zwie­rz徠. W dru­giej po­這­wie XII wie­ku sta si len­nem bo­ga­tej lom­bardz­kiej ro­dzi­ny da Pon­ca­ra­le, a w 1196 ro­ku zo­sta po­da­ro­wa­ny mni­chom z Le­no. W tym cza­sie za­cz­li si tu osie­dla pa­ste­rze i rol­ni­cy, kt­rzy po­sia­da­li zie­mi w oko­li­cy: w ten spo­s鏏 z tych im­pro­wi­zo­wa­nych obo­zo­wisk na­ro­dzi­豉 si idea sta­貫­go za­miesz­ka­nia w zam­ku. Cz­軼io­wo zruj­no­wa­ne mu­ry od­bu­do­wa­no w XIV wie­ku, a w ich ob­r­bie wznie­sio­no …wio­sk po­dzie­lo­n na czte­ry r闚­no­le­g貫 rz­dy do­m闚. Mur wy­po­sa­穎­no tyl­ko w jed­n bra­m, po­nad kt­r wzno­si si wie­瘸, pe­ni­ca r闚­nie funk­cj dzwon­ni­cy po­blis­kie­go ko­軼io­豉 鈍. Mar­ci­na. Re­gu­lar­ny plan pro­sto­k­ta o ob­wo­dzie 280 me­tr闚 uro­zma­ica­j na­ro­ne otwar­te ba­ste­je i trzy 逝­pi­no­we ba­szty umiesz­czo­ne w po­這­wie d逝­go­軼i wszyst­kich kur­tyn z wy­j徠­kiem kur­ty­ny wschod­niej (tam jest bra­ma).


PROSTY UKxD PRZESTRZENNY I NIETYPOWE ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU DOSKONALE OBRAZUJE WIDOK GOOGLE MAP


STAN OBECNY


D

zi ten nietypowy zamek nadal pozostaje zamieszkany i w pe軟i do­­st瘼­ny o ka­盥ej po­rze dnia i no­cy. Nie na­le­篡 jed­nak li­czy tu­taj na wiel­k ilo嗆 do­zna este­tycz­nych – s to po pro­stu kil­ku­set­let­nie ka­mien­ne mu­ry i kil­ka­na­軼ie sta­rych (lecz nie tak sta­rych jak sa­ma twier­dza), cza­sa­mi za­nie­dba­nych do­m闚. Ca­stel­lo di Mo­ni­ga zaj­mu­je nie­wiel­kie wzg­rze w za­cho­dniej cz­軼i mia­sta, kt­re­go zbo­cza, po­ro­郾i­te drze­wa­mi oliw­ny­mi, opa­da­j 豉­god­nie w kie­run­ku je­zio­ra Gar­da. Przy odro­bi­nie szcz­軼ia sa­mo­ch鏚 uda si za­par­ko­wa bez­po­鈔ed­nio pod bra­m. Je­瞠­li ma­cie wi­cej cza­su, zaj­rzyj­cie do cen­trum mia­stecz­ka, gdzie w­skie ulicz­ki i alej­ki od­s豉­nia­j ty­po­w dla te­go re­gio­nu ma­low­ni­cz, wie­lo­wie­ko­w kom­po­zy­cj.


wst瘼 do zamku: darmowy


WSP茛CZE吉IE UKxD PRZESTRZENNY ZAMKU TWORZ TRZY ULICE, PARKING I KILKANA列IE BUDYNK紟 MIESZKALNYCH


ZE WZG紑ZA ZAMKOWEGO ROZCI:A SI PANORAMA NA POΣDNIOWY FRAGMENT LAGO DEL GARDA
廝鏚這: www.visitgarda.com, www.comune.moniga-del-garda.bs.it, www.gardasee-domizil.de
STRONA G紟NA

tekst: 2021
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek