STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

WZGÓRZE ZAMKOWE - WIDOK OD POŁUDNIAe wczes­nym śred­nio­wie­czu na te­re­nie o­bec­ne­go mias­ta ist­niał gród ob­ron­ny z pod­gro­dziem za­miesz­ki­wa­ny przez sło­wiań­skie ple­mię Po­mo­rzan. Na miej­scu gro­du w dru­giej po­ło­wie XIII wie­ku, przy­pusz­czal­nie w la­tach 1260-1270, syn kasz­te­la­na ko­ło­brzes­kie­go Bor­ka Ja­kub Borck wzniósł drew­nia­no-ziem­ną wa­row­nię, wzmian­ko­wa­ną po raz pierw­szy w do­ku­men­tach z ro­ku 1295. W os­tat­nim kwar­ta­le XIII stu­le­cia właś­ci­cie­la­mi o­sa­dy zwa­nej Re­gen­wol­de wraz z zam­kiem zos­ta­li przed­sta­wi­cie­le ro­du Vi­dan­tów, któ­rzy w 1365 ro­ku sprze­da­li przy­na­leż­ną do nich część księ­ciu po­mor­skie­mu Bo­gus­ła­wo­wi V. Nie wia­do­mo do­kład­nie, kie­dy ten ar­cha­icz­ny zes­pół wa­row­ny zas­tą­pio­ny zos­tał mu­ro­wa­ną kon­struk­cją, choć przy­pusz­cza się, że prze­bu­do­wa ta­ka mia­ła miej­sce w trze­cim kwar­ta­le XIV wie­ku. Póź­niej­sze lo­sy zam­ku są rów­nie sła­bo poz­na­ne - nie po­tra­fię po­dać ani oko­licz­noś­ci ani da­ty je­go znisz­cze­nia. Na oto­czo­nym śred­nio­wiecz­nym mu­rem maj­da­nie bę­dą­cy po­now­nie od 1447 ro­ku je­dy­ny­mi właś­ci­cie­la­mi Res­ka Borc­ko­wie wznieś­li w 1774 no­wo­żyt­ną sie­dzi­bę miesz­kal­ną - ry­glo­wa­ny dwór szla­chec­ki, ro­ze­bra­ny os­ta­tecz­nie w ro­ku 1826.


IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

PLATEAU Z (NADBUDOWANYMI) RELIKTAMI MURU OBWODOWEGOarow­nia u­sy­tu­o­wa­na by­ła na sztucz­nie u­sy­pa­nym kop­cu, któ­re­go plan zbli­żo­ny jest do kwad­ra­tu o bo­ku 40 met­rów. W ob­ręb­ie o­to­czo­ne­go mu­rem dzie­dziń­ca znaj­do­wać się miał zbu­do­wa­ny z ka­mie­nia i ceg­ły dom miesz­kal­ny - ze wzglę­du na póź­niej­szą za­bu­do­wę je­go lo­ka­li­za­cja nie jest roz­poz­na­na.o cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ły się tyl­ko skrom­ne szcząt­ki ka­mien­nych mu­rów ob­wo­do­wych, nad­bu­do­wa­ne częś­cio­wo pół­met­ro­wej wy­so­koś­ci współ­czes­nym, ce­gla­nym mu­rem. W je­go ob­ręb­ie znaj­du­je się po­roś­nię­ty tra­wą pla­cyk. W ro­ku 2017 gmi­na Res­ko ot­rzy­ma­ła do­fi­nan­so­wa­nie na pro­jekt, w ra­mach któ­re­go pla­nu­je się wy­ko­na­nie za­bez­pie­cze­nia i wy­eks­po­no­wa­nie wa­lo­rów za­byt­ko­wych po­zos­ta­łoś­ci zam­ku.elik­ty zam­ku po­ło­żo­ne są na te­re­nie nie­wiel­kie­go par­ku miej­skie­go, po le­wej stro­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej ze Świd­wi­na do Pło­tów, o­ko­ło 200 met­rów na po­łud­nie od wy­so­kiej wie­ży koś­ciel­nej i tuż o­bok pla­cu za­baw. Do mias­ta do­cie­ra tyl­ko ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa - naj­bliż­szy czyn­ny dwo­rzec ko­le­jo­wy znaj­du­je się w od­da­lo­nych o 11 km Pło­tach. Sa­mo­chód za­par­ko­wać moż­na bez­poś­red­nio pod wzgó­rzem zam­ko­wym.
1. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


IMG BORDER=1 style=

OTO DOWÓD, ŻE CZASAMI ŻYCIE STWARZA SYTUACJE, W KTÓRYCH WIARA W NIEOMYLNOŚĆ SZKIEŁKA I OKA PRZESTAJE MIEĆ JAKIEKOLWIEK ZNACZENIE. MOŻECIE MI NIE WIERZYĆ, ALE PODCZAS ROBIENIA TEGO ZDJĘCIA ŻADNYCH DZIECI TAM NIE BYŁO!
SPÓJRZCIE NA ICH NIENATURALNY SPOKÓJ I TĘ ZATRWAŻAJĄCĄ SYMETRIĘ. BRRRR......
(A WSZYSTKO PRZEZ ALEJANDRO AMENABARA)


W pobliżu:
Płoty - rycerska wieża mieszkalna XIII-XVIw., 11 km
Strzmiele - dwór obronny XVIw., 19 km
Nowogard - zamek rycerski XIIIw., przebudowany na więzienie, 25 km
Świdwin - zamek rycerski/krzyżacki XIII-XVw., 26 km
Dobra - ruina zamku rycerskiego XIVw., 27 km
Korytowo - relikty zamku rycerskiego XIII/XIVw., 30 km
Golczewo - pozostałości (wieża) zamku biskupiego XIVw., 32 km
Kościuszki - pozostałości zamku XIII-XIVw., 32 km
Buk - relikty zamku rycerskiego XIVw., 36 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2004, 2018
fotografie: 2004
© Jacek Bednarek