STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RELIKTY ZAMKU W KRĘPCEWIEamek w Kręp­ce­wie przy­pusz­czal­nie zbu­do­wa­ny zos­tał w po­ło­wie XIV stu­le­cia. Wcześ­niej stał tu­taj dre­wnia­no-zie­mny gród, wznie­sio­ny o­ko­ło ro­ku 1310 przez przed­sta­wi­cie­li ro­du Wed­lów, nas­tęp­nie znisz­czo­ny w 1338 ro­ku przez woj­ska księ­cia szcze­ciń­skie­go Bar­ni­ma III. Tyl­ko nie­znacz­nie dłuż­sza by­ła his­to­ria fun­kcjo­no­wa­nia mu­ro­wa­nej wa­row­ni - praw­do­po­dob­nie w po­ło­wie XV wie­ku u­tra­ci­ła zna­cze­nie stra­te­gicz­ne i oko­ło 1500 by­ła już o­pusz­czo­na. Z cza­sem jej mu­ry pod­da­ły się po­stę­pu­ją­cej de­gra­da­cji bądź zo­sta­ły ro­ze­bra­ne przez o­ko­licz­nych mie­szkań­ców.

RUINA NA RYCINIE Z 2. POŁOWY XIX STULECIAamek wzniesiono na ko­pcu ziem­nym w do­li­nie rze­czki Iny. Wy­sta­wio­ny na pla­nie kwa­dra­tu o bo­ku 30 me­trów zes­pół o­bron­ny o­to­czo­no ka­mien­no-ce­gla­nym mu­rem, do któ­re­go od pół­noc­ne­go wscho­du przy­le­gał dom miesz­kal­ny o nie­zna­nym o­bec­nie roz­pla­no­wa­niu. W na­roż­ni­ku pół­noc­no-za­chod­nim u­miesz­czo­no czwo­ro­bocz­ną wie­żę o wy­mia­rach 8,5x9 me­trów. Za­cho­wa­ła się tyl­ko do­lna jej część, stąd tru­dno o­kreś­lić jej pier­wot­ne zwień­cze­nie i wy­so­kość. Od po­łud­nia są­sia­do­wał z wie­żą ry­za­lit bra­mny o sze­ro­koś­ci o­ko­ło 7 me­trów, usy­tu­o­wa­ny na­prze­ciw­ko do­mu miesz­kal­ne­go. Ca­łe za­ło­że­nie o­ta­cza­ła fo­sa o­raz wy­su­nię­ty kil­ka­naś­cie me­trów przed ob­wód mu­rów zie­mny wał.REKONSTRUKCJA ZAMKU WG Z. RADACKIEGO
PLAN ZAMKU W KRĘPCEWIE: 1. DOM MIESZKALNY, 2. RYZALIT BRAMNY, 3. WIEŻA, 4. KOPIEC ZIEMNY, 5. FOSA, 6. WAŁ ZIEMNYozostałości fun­da­men­tów zam­ku skry­wa dziś zie­mia, mech i gę­sta tra­wa. Gdzie­nie­gdzie doj­rzeć mo­żna jesz­cze od­cin­ki mu­rów przy­zie­mia czy więk­sze frag­men­ty śred­nio­wiecz­nej wie­ży. W pro­mie­niu kil­ku­dzie­się­ciu me­trów od ru­in zna­leźć mo­żna tak­że po­roz­rzu­ca­ne ka­mie­nie i roz­bi­te ce­gły. Wio­sną i la­tem ca­ły te­ren po­roś­nię­ty jest wy­so­ką po­krzy­wą.


IMG BORDER=1 style=

RELIKTY ZAMKU W KRĘPCEWIE
rępcewo położone jest 12 ki­lo­me­trów na po­łud­nio­wy wschód od Star­gar­du Szcze­ciń­skie­go. Kur­su­je tu­taj ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa, a naj­bliż­sza sta­cja ko­le­jo­wa mie­ści się w od­da­lo­nym o 4 km Ko­li­nie. Aby dos­tać się do ru­in na­le­ży kie­ro­wać się prze­ci­na­ją­cą wieś u­li­cą w kie­run­ku wschod­nim i oko­ło 150 me­trów za koś­cio­łem skrę­cić na pół­noc, na wą­ską dro­gę u­ło­żo­ną z be­to­no­wych płyt. Dro­ga ta prze­cho­dzi nas­tę­pnie w grun­to­wą; stąd do re­lik­tów zam­ko­wych po­zo­sta­je jesz­cze o­ko­ło je­dne­go ki­lo­me­tra. Do­jazd sa­mo­cho­dem mo­żli­wy.
IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI KAMIENNEJ WIEŻY


W pobliżu:
Pęzino - zamek joannitów XIV/XVIIw., 12 km
Szadzko - pozostałości zamku rycerskiego XIVw., 24 km
Wapnica - pozostałości zamku rycerskiego XIVw., 24 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek