Opisano 236 zamków. Ostatnia zmiana: GOLUB-DOBRZYŃ 22.04.2021


MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

ZA GRANICĄ

KONTAKT

SHIRO & BASIA
ŚWIDWIN


ZAMKI WŁOSKIE cz. 2


LEGNICA


GOLUB-DOBRZYŃ

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


Z

amki. Per­ły Śre­dnio­wie­cza. Her­me­tycz­ni świad­ko­wie prze­szło­ści, ro­man­tycz­ne i peł­ne ta­jem­nic, od da­wien daw­na przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Nie­za­leż­nie od tego, czy wzno­si­ły się na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, czy też ry­so­wa­ły na ni­zin­nych łą­kach wśród błot lub roz­le­wisk rzecz­nych, nie­zmien­nie od­dzia­ły­wa­ły na ludz­ką wy­obraź­nię. Jed­nych wpro­wa­dza­ły w świat ir­ra­cjo­nal­ny, tak od­mien­ny od co­dzien­ne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go ży­cia zwy­czaj­nych lu­dzi. In­nym na­su­wa­ły wspo­mnie­nia świet­no­ści zwa­lo­nych mu­rów i gma­chów zam­ko­wych, któ­re by­ły on­giś czy to po­tęż­ny­mi twier­dza­mi kró­lew­ski­mi, czy też sie­dzi­ba­mi zna­ko­mi­tych ro­dów ry­cer­skich hi­sto­rycz­nej Pol­ski.

D

ziś bu­dow­le te sta­no­wią ma­te­rial­ną spu­ści­znę ar­chi­tek­tu­ry, do­wód bo­gac­twa cza­sów daw­nych, po­wód do wiel­kiej dumy. Nie­rzad­ko zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, funk­cjo­nal­nie nie­przy­dat­ne peł­nią obec­nie ro­lę nie­kwe­stio­no­wa­nych wy­róż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go, ko­twic pa­mię­ci umac­nia­ją­cych po­czu­cie toż­sa­mo­ści lo­kal­nej, re­gio­nal­nej, na­ro­do­wej. Nie­któ­re z owych wspa­nia­łych pa­mią­tek prze­szło­ści ob­ję­te zo­sta­ły tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li, nie­któ­re ży­wo ist­nie­ją w świa­do­mo­ści mi­lio­nów, sta­ją się ce­lem wy­cie­czek ty­się­cy i sym­bo­lem, bez któ­re­go trud­no by­ło­by wy­obra­zić so­bie hi­sto­rycz­ny ob­raz na­sze­go kra­ju. Inne mia­ły mniej szczę­ścia. Po­zba­wio­ne opie­ki, wsty­dli­wie ukry­te wśród zie­le­ni sta­rych za­ło­żeń par­ko­wych i ogro­dów sto­ją znisz­czo­ne i za­po­mnia­ne, za­zdro­śnie strze­gąc ta­jem­nic, któ­rych nie­wie­lu z nas mia­ło oka­zję po­znać.

Serwis zamkipolskie.pl służy temu, aby ten status zmienić.
B

oga­ty w li­te­ra­tu­rę zam­ko­wą ry­nek wy­daw­ni­czy oraz po­ja­wia­ją­ce się w sie­ci jak grzy­by po desz­czu licz­ne stro­ny in­ter­ne­to­we i pu­bli­ka­cje świad­czą o du­żym za­in­te­re­so­wa­niu spo­łecz­nym tego typu te­ma­ty­ką. Nie dzi­wi mnie to. Zam­ki i ich ru­iny prze­sta­ły już być do­me­ną hi­sto­ry­ków ar­chi­tek­tu­ry czy grup­ki nie­po­praw­nych za­pa­leń­ców. Dzi­siaj zaj­mu­ją eks­po­no­wa­ne miej­sca na ma­pach i w prze­wod­ni­kach, sta­jąc się ce­lem piel­grzy­mek co­raz licz­niej­szej rze­szy tu­ry­stów od­kry­wa­ją­cych na nowo uro­ki pięk­nych pol­skich kra­jo­bra­zów.

O

pra­co­wu­jąc ma­te­ria­ły dla tej stro­ny pra­gną­łem wyjść na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom. Nie chcę jed­nak po­wie­lać roz­wią­zań już ist­nie­ją­cych — zry­wa­jąc z po­wszech­nym sche­ma­tem trak­tu­ją­cym te­mat w spo­sób en­cy­klo­pe­dycz­ny i wy­ma­ga­ją­cym od czy­tel­ni­ka przy­go­to­wa­nia z da­nej dzie­dzi­ny chcę po­łą­czyć dba­łość o za­cho­wa­nie praw­dy hi­sto­rycz­nej z nie­zmier­nie waż­ną dla zro­zu­mie­nia ze stro­ny sze­ro­kiej gru­py od­bior­ców funk­cjo­nal­no­ścią, by pu­bli­ko­wa­na tu­taj treść po­zwo­li­ła speł­nić ocze­ki­wa­nia czy­tel­ni­ka w róż­nym wie­ku, nie­za­leż­nie od jego wie­dzy i wy­kształ­ce­nia. Two­rząc ten ser­wis po­nie­kąd czu­ję się od­po­wie­dzial­ny za kształ­to­wa­nie po­staw i roz­wój świa­do­mo­ści hi­sto­rycz­nej.
Z

apew­niam, że nie znaj­dziesz tu, dro­gi użyt­kow­ni­ku, bez­myśl­nie sko­pio­wa­nych ksią­żek. Z li­te­ra­tu­ry oczy­wi­ście ko­rzy­sta­łem, bez niej ta stro­na ni­gdy by nie po­wsta­ła, za­war­te w wie­lu pu­bli­ka­cjach tre­ści sta­ra­łem się jed­nak wzbo­ga­cić na­by­tą do­świad­cze­niem in­for­ma­cją. Obok fak­tów hi­sto­rycz­nych, krót­kich bio­gra­fii i pod­staw z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej ar­chi­tek­tu­ry zde­cy­do­wa­łem się rów­nież z lep­szym lub nie­co gor­szym skut­kiem przed­sta­wić sy­tu­ację obec­ną zam­ków, stan praw­ny, moż­li­wo­ści ich zwie­dza­nia, cie­ka­wost­ki, le­gen­dy i do­dat­ko­we atrak­cje lub ich brak, a tak­że skró­to­wy opis do­tar­cia na miej­sce. Każ­dy z uję­tych na tej stro­nie zam­ków od­wie­dzi­łem oso­bi­ście przy­naj­mniej je­den raz, co po­win­no gwa­ran­to­wać za­do­wa­la­ją­cy po­ziom wia­ry­god­no­ści, choć oczy­wi­ście nikt nie jest nie­omyl­ny. Gdy tra­fisz na błąd lub prze­kła­ma­nie, pro­szę o ludz­ką wy­ro­zu­mia­łość — ja rów­nież mam pra­wo się po­my­lić.

N

a ko­niec chciał­bym wy­raź­nie zaz­na­czyć, że wszyst­kie o­pi­sy za­miesz­czo­ne na stro­nie zam­ki­pol­skie.pl przed­sta­wio­ne zo­sta­ły w spo­sób su­biek­tyw­ny i w żad­nym wy­pad­ku nie ma­ją cha­rak­te­ru na­uko­we­go. Nie je­stem hi­sto­ry­kiem, w szko­le z hi­sto­rii mia­łem za­le­d­wie tró­ję i nie za­mie­rzam uda­wać au­to­ry­te­tu. Ce­lem tej pu­bli­ka­cji jest za­in­te­re­so­wa­nie Was te­ma­ty­ką, za­chę­ce­nie do zam­ko­wej tu­ry­sty­ki oraz — nie ma co tego ukry­wać — za­spo­ko­je­nie wła­sne­go ego. Tym­cza­sem ser­decz­nie za­pra­szam do lek­tu­ry. Kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę po­sta­ram się znieść po mę­sku.


Jacek Bednarek - autor22.04.2021 ... zamek w Golubiu Dobrzyniu

Wzgórze, na którym wznosi się dziś majestatyczny zamek, może po­chwa­lić się wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ną me­try­ką, bo­wiem praw­do­po­dob­nie już w VIII wie­ku w miej­scu tym ist­nia­ła nie­wiel­ka osa­da. Z cza­sem ro­zwi­nę­ła się ona w drew­nia­no-ziem­ny gród obron­ny, któ­ry w 1231 ro­ku zdo­by­ły zbroj­ne od­dzia­ły pań­stwa krzy­żac­kie­go...więcej


28.03.2021 ... zamek w Legnicy

Zamek w Legnicy należy do naj­star­szych mu­ro­wa­nych za­ło­żeń obron­nych za­cho­wa­nych na ob­sza­rze współ­czes­nej Pol­ski. W peł­ni ukształ­to­wa­na for­ma ze­spo­łu re­zy­den­cjal­ne­go funk­cjo­no­wa­ła tu­taj praw­do­po­dob­nie już w trze­ciej de­ka­dzie XIII wie­ku, choć ziem­ne usy­pi­sko, na któ­rym ją lo­ko­wa­no, sta­no­wi twór cza­sów jesz­cze od­le­glej­szych...więcej


16.03.2021 ... zamki włoskie (cz. 2)

zamek w Mediolanie
zamek w Moniga del Garda
zamek w Montepulciano
zamek w Pesaro


25.02.2021 ... zamek w Świdwinie

Nie znamy dokładnej daty budowy gotyckiego zamku w Świd­wi­nie. We­dług his­to­ry­ków praw­do­po­dob­nie po­wstał on z fun­da­cji księ­cia me­klem­bur­skie­go Przy­by­sła­wa II, któ­ry w 1286 ro­ku ob­jął w dzier­ża­wę do­bra świd­wiń­skie, pła­cąc za nią mar­gra­bie­mu bran­den­bur­skie­mu Al­brech­to­wi czte­ry ty­sią­ce ma­rek...więcej


13.02.2021 ... zamek Grodziec

Na stromym bazaltowym wzniesieniu, w miejscu gdzie dziś stoi ma­je­sta­tycz­ny za­mek, we wcze­snym śred­nio­wie­czu funk­cjo­no­wał gród sło­wiań­skie­go ple­mie­nia Bo­brzan, od któ­re­go przy­ję­ła się póź­niej­sza na­zwa wzgó­rza i le­żą­cej u je­go stóp osa­dy. Pierw­sze wzmian­ki o Grodź­cu po­cho­dzą z 23 kwiet­nia 1155 ro­ku...więcej


21.01.2021 ... zamek w Koninie-Gosławicach

Wieś Gosławice po raz pierwszy wymieniona zo­sta­ła w do­ku­men­tach w ro­ku 1280 w zwią­zku z na­da­niem jej przez księ­cia wiel­ko­pol­skie­go Prze­my­sła II opac­twu cy­ster­skie­mu w Lą­dzie. Za­le­dwie trzy la­ta póź­niej zie­mię tę od cy­ster­sów od­ku­pił ar­cy­bi­skup gnieź­nień­ski i od­tąd aż do po­ło­wy XIV wie­ku na­le­ża­ła ona do Ko­ścio­ła...więcej


9.01.2021 ... Ostrów Lednicki

Początki osadnictwa na największej z pięciu wysp polodowcowego je­zio­ra Led­ni­ca się­ga­ją epo­ki ka­mie­nia, z te­go okre­su bo­wiem za­cho­wa­ły się naj­star­sze śla­dy obec­no­ści czło­wie­ka, zwią­za­ne przy­pusz­czal­nie z funk­cjo­no­wa­niem za­rów­no na wy­spie jak i u brze­gów je­zio­ra osa­dy za­miesz­ka­łej przez ne­o­li­tycz­nych my­śli­wych i pa­ste­rzy...więcej


28.12.2020 ... zamek Czocha

W miej­scu, gdzie stoi dziś słyn­ny jak Pol­ska dłu­ga i sze­ro­ka go­tyc­ki za­mek wa­row­ny, we wczes­nym śred­nio­wie­czu funk­cjo­no­wał gród ob­ron­ny o drew­nia­nej kon­struk­cji i ka­mien­no-ziem­nych umoc­nie­niach. Pierw­sza za­cho­wa­na wzmian­ka o tej lo­ka­cji po­cho­dzi z 1241 ro­ku, wska­zu­jąc ją ja­ko punkt gra­nicz­ny o na­zwie Mons Ty­zow...więcej


13.12.2020 ... zamek Homole

Panuje pogląd, że w miejscu późniejszego mu­ro­wa­ne­go zam­ku na wzgó­rzu Go­mo­ła funk­cjo­no­wał we wczes­nym śre­dnio­wie­czu sło­wiań­ski gród o drew­nia­no-ziem­nych kon­struk­cjach obron­nych. I choć je­go ist­nie­nie nie zo­sta­ło jak do­tąd zwe­ry­fi­ko­wa­ne przez ar­che­o­lo­gów, to ar­gu­men­tów za przy­ję­ciem ta­kiej wer­sji hi­sto­rii...więcej


29.11.2020 ... zamek w Gniewie

Budowę murowanego zamku rozpoczęto w 1283 roku, w krót­kim cza­sie po tym jak za­kon krzy­ża­cki o­trzy­mał zie­mię gniew­ską z rąk księ­cia gdań­skie­go Mści­wo­ja II na pod­sta­wie na­da­nia, ja­kie w ro­ku 1276 uczy­nił im ksią­żę lu­bi­szew­sko-tczew­ski Sam­bor. Dla za­kon­nych bra­ci był to pier­wszy te­ry­to­rial­ny przy­czó­łek na le­wym brze­gu Wis­ły...więcej


13.11.2020 ... zamek w Międzylesiu

Najstarsze znane nam założenie obron­ne na te­re­nie o­sa­dy Me­di­le­se po­wsta­ło przy­pusz­czal­nie już w dru­giej po­ło­wie IX wie­ku. W swej pier­wo­tnej for­mie by­ła to kon­struk­cja drew­nia­na, któ­rą w pier­wszej po­ło­wie XIV stu­le­cia za­stą­pił za­mek mu­ro­wa­ny, co na­stą­pi­ło już za­pew­ne po wy­ku­pie­niu lo­kal­nych dóbr z rąk cys­ter­sów ka­mie­niec­kich...więcej


29.10.2020 ... zamki włoskie

Zamek Girifalco w Cortonie został zbudowany w 1556 roku na fun­da­men­tach sta­ro­żyt­nej twier­dzy e­trus­kiej, w pół­noc­no-wscho­dnim na­roż­ni­ku mu­rów o­bron­nych i naj­wyż­szym punk­cie mia­sta. Wznie­sio­no go pod kie­row­nic­twem in­ży­nie­ra Ga­brio Ser­bel­lo­nie­go (ku­zy­na pa­pie­ża Piu­sa IV) i ar­chi­te­kta Fran­ce­sco La­pa­rel­li...więcej


30.09.2020 ... zamek w Świnach

Historia osadnictwa obronnego w Świnach się­ga co naj­mniej XI stu­le­cia, gdy w miej­scu tym wznie­sio­no drew­nia­ny gród wa­ro­wny strze­gą­cy pro­wa­dzą­cej przez Prze­łęcz Lu­baw­ską dro­gi han­dlo­wej do Czech. Być mo­że za­stą­pił on star­szą, wcze­sno­śre­dnio­wie­czną o­sa­dę, ja­ka w opi­nii nie­któ­rych ba­da­czy mia­ła znaj­do­wać się...więcej


7.09.2020 ... zamek Szczerba

Dzieje gotyckiej warowni w znacznym stopniu okry­te są mgieł­ką ta­jem­ni­cy, nie­wie­le bo­wiem za­cho­wa­ło się do­ku­men­tów wzmian­ku­ją­cych o jej lo­sach. Nie­zna­ny jest rów­nież fun­da­tor zam­ku ani czas, w któ­rym zo­stał wznie­sio­ny. Wed­ług le­gend już w okre­sie spo­rów Bo­les­ła­wa Chro­bre­go o Zie­mię Kłodz­ką...więcej


30.08.2020 ... zamek w Niemodlinie

Początki zamku w Niemodlinie, należącego obecnie do gro­na naj­więk­szych i naj­le­piej za­cho­wa­nych śre­dnio­wie­cznych sie­dzib pia­sto­wskich na Opol­szczy­źnie, da­to­wa­ne są przez his­to­ry­ków na czas przed 1228, to jest przed prze­ka­za­niem osa­dy przez Ka­zi­mie­rza I Opol­skie­go w rę­ce Kle­men­sa Gry­fi­ty z Brze­źni­cy...więcej


11.07.2020 ... zamek w Piotrkowie Trybunalskim

Nie zachowały się do czasów nam współczesnych żadne do­ku­men­ty, któ­re wska­zy­wa­ły­by nie­zbi­cie na fakt ist­nie­nia w Piotr­ko­wie śre­dnio­wiecz­nej sie­dzi­by kró­lew­skiej. Ze źró­deł po­śre­dnich mo­że­my się do­wie­dzieć jed­nak, że być mo­że w drew­nia­nym jesz­cze i pa­mię­ta­ją­cym cza­sy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go cas­trum Pyotr­kow...więcej


12.06.2020 ... zamek w Sanoku

Sanok wzmiankowany jest po raz pierwszy w La­to­pi­sie Hi­pac­kim w 1150 ro­ku w kon­te­kście re­la­cji za­ję­cia Gro­dów Czer­wień­skich przez kró­la wę­gier­skie­go Gej­zę II Arpadę. Po raz ko­lej­ny je­go ist­nie­nie od­no­to­wa­no w ro­ku 1205 z oka­zji spo­tka­nia, ja­kie od­by­ło się tu­taj po­mię­dzy kró­lem wę­gier­skim An­drze­jem II i An­ną Eu­fro­zy­ną...więcej


23.05.2020 ... zamek Dybów

Zwycięstwo zjednoczonych sił polsko-li­tew­skich w bit­wie pod Grun­wal­dem na trwa­łe za­ha­mo­wa­ło eks­pan­sję te­ry­to­rial­ną Za­ko­nu Krzy­żac­kie­go. Nie osła­bi­ło ono jed­nak a­gre­syw­nej po­li­ty­ki ry­ce­rzy za­kon­nych, któ­rzy czu­jąc się bar­dzo pew­nie w swych zam­kach do­ko­ny­wa­li licz­nych krót­ko­trwa­łych na­jaz­dów...więcej


19.04.2020 ... zamek w Toruniu

Historię o tym, że w 1228 roku Kon­rad Ma­zo­wie­cki spro­wa­dził za zie­mie pol­skie Za­kon Szpi­ta­la Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny Do­mu Nie­miec­kie­go sły­sza­ło chy­ba każ­de dzie­­cko. Nie­wie­lu jed­nak wie, że od­dział krzy­ża­cki, któ­ry wów­czas przy­był, aby za­sie­dlić pu­sto­szo­ną przez Pru­sów zie­mię cheł­miń­ską, li­czył za­le­dwie dwóch ry­ce­rzy...więcej


2.04.2020 ... wieża w Siedlęcinie

Masywna sylweta gotyckiej wieży w nie­wiel­kim Sie­dlę­ci­nie na sta­łe już wpi­sa­ła się w kra­jo­braz ar­chi­te­ktu­ry o­bron­nej Su­de­tów Za­cho­dnich. Do­sko­na­ły stan za­cho­wa­nia i uni­kal­ny cha­ra­kter zdo­bią­cych jej wnę­trza ma­lo­wi­deł ścien­nych spra­wi­ły, że o­be­cnie na­le­ży ona do gro­na naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych e­le­men­tów spu­ści­zny his­to­ry­cznej...więcej


21.03.2020 ... zamek w Muszynie

Historycy i badacze architektury okresu śre­dnio­wie­cza ró­żnie in­ter­pre­tu­ją po­cząt­ki bu­dow­ni­ctwa o­bron­ne­go w Mu­szy­nie. Wed­ług tra­dy­cji, w tej jed­nej z naj­star­szych o­sad Pod­kar­pa­cia wa­row­ny za­mek wznie­sio­ny zo­stał przez księ­cia Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka lub do­pie­ro z fun­da­cji kró­lew­skiej Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go...więcej


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie jako swoje własne
materiałów autorskich zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszej zgody zabronione.
Podstawa: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.


W marcu 2021 liczba odsłon - 57 471, w 2021 roku - 202 362, całkowita liczba odwiedzin na stronie - 13 299 001 (Statystyki strony)